| ลักษณะร่วมอักษรไทย -มอญ – เขมร – ตัวเมือง – ลาว (4)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 2 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระยาอนุมานราชธน กล่าวว่า อันที่จริงข่ากับละว้าถ้าพูดอย่างกว้างๆ ก็เป็นชนชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน จีนยังเรียกพวกละว้าหรือว้าที่มีอยู่ทางพรมแดนตอนใต้ของประเทศจีนว่าพวกข่าว้าอยู่ ปัจจุบัน ๔๙ ชนเผ่าใน สปป.ลาว ซึ่งเผ่าข่ายะเหิน,

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (42) สมุทโฆษคำฉันท์ (30)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ยิ่งเมื่อเสด็จคล้องช้างเถื่อนในป่า ก็ยิ่งมีอันตรายมาก ถ้าในป่าพบกับช้างเถื่อนที่สูงใหญ่กว่าช้างพระที่นั่ง (ใช้คำว่า “พระธินั่งตาต่ำ” หมายถึงช้างพระที่นั่งตัวเตี้ยกว่าช้างป่า) มีกฏไอยการห้ามส่งบาศคล้องให้กษัตริย์

| ลักษณะร่วมอักษรไทย -มอญ – เขมร – ตัวเมือง – ลาว (3)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ชนชาติไท-ไต นอกประเทศไทย มีประมาณ ๓๗ ล้านฅน มีกลุ่มสำเนียงใกล้เคียงไทยสยาม ได้แก่ ไทดำ, ไทขาว ในสิบสองจุไท

| ลักษณะร่วมอักษรไทย – มอญ – เขมร – ตัวเมือง – ลาว (2)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เนื่องจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งแคว้นมอญโบราณ สะดวกไปมาหาสู่ชมพูทวีปทั้งทางบกและทางทะเล จึงรับกระแส “ภารตวัตร” เป็นชนชาติแรกๆ ในแดนสุวรรณภูมิ และเจริญขึ้นตั้งรัฐแคว้นเป็นชาติแรกๆ กล่าวคือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๐

| ลักษณะร่วมอักษรไทย – มอญ – เขมร – ตัวเมือง – ลาว (1)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสยามประเทศนี้พวกสัตบุรุษเคยได้ใช้ตัวอักษรขอมชนิดนี้ตั้งแต่ครั้งเมื่อสุโขทัยเป็นราชธานี มีตัวอย่างในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษามคธเป็นคาถา ซึ่งมหาสามีสังฆราช(สังฆราชของลังกา มาเผยแพร่ลัทธิลังกาวงศ์หรือเถรวาท) ได้แต่งสรรเสริญพระเกียรติยศของพระยาลือไทย (พระธรรมราชาที่ ๑) เสด็จออกทรงผนวช เมื่อพ.ศ.๑๙๐๕

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (41) สมุทโฆษคำฉันท์ (29)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อหมอเฒ่าประกอบพิธีบูชาต้นไม้บริเวณที่จะตั้งชมรมแล้ว ก็สั่งไพร่พลปัก “ตาเหลว” รายรอบบริเวณที่จะคล้องช้าง

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (40) สมุทโฆษคำฉันท์ (28)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
หมอเถ้าตัดใจเลือกจุดที่จะตั้งชมรมแล้ว จึงกลับไปสั่งการกองทหารให้เคลื่อนมาตั้งที่นั่น แล้วหมอเถ้าเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วรีบทำพิธีสรรเสริญต้นไม้เป็น “พระอุมา” (ข้าพเจ้ายังคิดหาเหตุผลไม่ออก) ตั้ง “จังเหว็จ” (ค้นดูใน “พจนานุกรม

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (39) สมุทโฆษคำฉันท์ (27)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในเนื้อความนี้ มีประเด็นที่ควรขยายความหลายเรื่อง เช่นเรื่อง พราหมณ์พฤฒิบาศ พราหมณ์พฤฒิบาศ ก็คือ หัวหน้าหมอช้าง นั่นเอง คำไทยเราเรียกหัวหน้าหมอช้างว่า หม้อเฒ่า

| บรรพชนเผ่าไทอยู่ในดินแดนเยวี่ยชาง 1100 ปีก่อนคริสตกาล
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เยวี่ยชาง 越 裳 เก่าแก่พอ ๆ กับปากั๋ว บันทึกจีนกล่าวถึงเพียงย่อ ๆ มีวัฒนธรรมเหมือนพวกลั่วเยวี่ย (ชนเผ่าเลา

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (38) สมุทโฆษคำฉันท์ (26)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตำราคชศาสตร์แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนแรกเรียกว่า "คชลักษณ์" เป็นวิชาที่ว่าด้วยการกล่าวถึงลักษณะของช้างสำคัญ โดยดูจากอวัยวะและสี เช่นลักษณะของช้างเผือกมีลักษณะอันเป็นมงคล 7 ประการคือ ตาสีขาว

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (37) สมุทโฆษคำฉันท์ (25)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสมัยนั้นการที่พรานป่าเข้าป่าล่าสัตว์ได้สำเร็จ ไม่ถือว่าเป็นเพราะความสามารถของตน แต่กลับถือว่าเทวดาบันดาล หรือเจ้าป่าช่วย จึงเกิดเป็นคติความเชื่อกันว่า ป่าดงพงไพรถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องหมายหวงห้ามไว้ ไม่ช้าป่าไม้ นก และสัตว์ป่าเหล่านั้นก็จะสูญหมด

| ชาเข้ามาพร้อมพุทธศาสนา ในจีน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
น่าสนใจอย่างยิ่งว่าแต่เดิมคนจีนไม่ได้นิยมดื่มชา เพิ่งมาเริ่มนิยมดื่มชาก็ในสมัยราชวงศ์ถัง (618-907) ความนิยมในการดื่มชาแพร่เข้ามาพร้อมศาสนาพุทธในช่วงกลางของราชวงศ์ถัง ที่นิยมดื่มเพราะการนั่งสมาธิจะไม่ให้ง่วงนอนก็ต้องอาศัยคาเฟอีนจากใบชา

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346815  Views