| ระบบศาลในอาเซียน
ความรู้รอบตัว | วันที่ 17 มีนาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 2,277

court_ศาล

ระบบศาลในอาเซียน
ที่มา: pr.prd.go.th

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ระบบศาลประกอบด้วยศาลยุติธรรมและศาลชารีอะฮ์ โดยศาลยุติธรรมมี 3 ชั้นศาล คือ 1. ศาลสูงสุด (Supreme Court) โดยมีศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) เป็นศาลสูงสุดของประเทศ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาที่อุทธรณ์มาจากศาลไฮคอร์ต และศาลไฮคอร์ต (High Court) มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาและมีอำนาจทบทวนคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และศาลมาจิสเตรท 2. ศาลชั้นกลาง (Intermediate Court) มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ได้รับมอบอำนาจมาจากศาลไฮคอร์ตและ 3. ศาลชั้นต้น (Subordinate Court) ได้แก่ ศาลมาจิสเตรท (Magistrate’s Court) มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ได้รับมอบอำนาจจากศาลไฮคอร์ต สำหรับศาลชารีอาฮ์ (Syariah Court) เป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีตามหลักศาสนาอิสลามสำหรับชาวมุสลิม

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยว มีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ และศาลพิเศษกัมพูชา (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia: ECCC) โดยโครงสร้างของศาลยุติธรรมจะประกอบด้วย 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด ศาลนคร และศาลทหาร) ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลสูงสุด ได้แก่ ศาลฎีกา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยว ประกอบด้วยศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลยุติธรรมจะแบ่งเป็น 3 ชั้นศาล คือ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์แบ่งเป็นศาลไฮคอร์ต ศาลไฮคอร์ตศาสนา ศาลไฮคอร์ตปกครองและศาลไฮคอร์ตทหาร ส่วนศาลชั้นต้นแบ่งเป็น ศาลดิสทริค ศาลปกครองชั้นต้น ศาลศาสนาชั้นต้น ศาลทหารชั้นต้น และศาลชำนัญพิเศษ (ศาลพาณิชย์ ศาลแรงงาน ศาลเด็กและเยาวชน ศาลสิทธิมนุษยชน ศาลประมง ศาลภาษี และศาลฉ้อราษฎร์บังหลวง) โดยคำพิพากษาของศาลเหล่านี้ต่างสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ตามที่กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นๆ กำหนด และศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุดเพียงศาลเดียวที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมถึงการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยว ประกอบด้วยศาลประชาชนและศาลทหาร โดยศาลประชาชนเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาภายใต้ระบบ 3 ชั้นศาล คือ มีศาลเขตเป็นศาลชั้นต้น มีศาลประชาชนท้องถิ่น ได้แก่ ศาลประชาชนภาค ศาลประชาชนแขวง ศาลประชาชนนคร และศาลเด็ก เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ และมีศาลประชาชนสูงสุดเป็นศาลสูงสุด

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยว คือ มีศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาไม่มีการแยกคดีปกครองออกจากคดีแพ่งและคดีอาญา โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นสูง (Superior Court) และศาลชั้นต้น (Subordinate Court) โดยศาลชั้นสูง ประกอบด้วย ศาลฎีกาหรือศาลสหพันธรัฐ (Federal Court) ถือเป็นศาลสูงสุดของระบบศาลในประเทศมาเลเซีย มีอำนาจหน้าที่เหมือนศาลอุทธรณ์ คือ รับพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่อุทธรณ์คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ นอกจากนี้ ศาลฎีกายังมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์จากศาลไฮคอร์ตและศาลเซสชัน (Sessions Court) ศาลไฮคอร์ต (High Court) มีอำนาจเต็มที่ในการพิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาควบคุมดูแลกระบวนการยุติธรรมของศาลชั้นต้น นอกจากนี้ศาลไฮคอร์ตยังมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์จากศาลมาจิสเตรท (Magistrate’s Court) และศาลเซสชัน (Sessions Court) ภายในขอบอำนาจของตน

ส่วนศาลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลเซสชัน (Sessions Court) ศาลมาจิสเตรท (Magistrate’s Court) นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมีศาลชำนัญพิเศษอื่นๆ อาทิ ศาลท้องถิ่น (Penghula’s Court) ศาลเนทีฟ (Native Court) ศาลเยาวชน (Juvenile Court) ศาลสเปเชียล (Special Court) และศาลชารีอะฮ์ (Syariah Court) เป็นต้น

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ระบบศาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นระบบศาลเดี่ยว ประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยระบบ 3 ชั้นศาล มีศาลเขตปกครองตนเอง ศาลพื้นที่ปกครองตนเอง ศาลแขวง ศาลเมือง ศาลชำนัญพิเศษ ศาลเด็กและเยาวชน ศาลเทศบาลและศาลเมือง ทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้น มีศาลสูงภูมิภาค/รัฐ ทำหน้าที่เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ และมีศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐเป็นศาลสูงสุด

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยว แบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ 1. ศาลสูงสุด ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลล่าง คดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูต คดีภาษีอากร คดีอาญาที่มีโทษจำคุกเกินกว่า 40 ปี และปัญหาข้อกฎหมาย 2. ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์กลาง ศาลอุทธรณ์ภาษี และศาล Sandiganbayan ที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการระดับสูง และ 3. ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลภูมิภาค ศาล Metropolitan Trial Courts ศาล Municipal Trial Court in Cities ศาล Municipal Trial Courts และ ศาล Municipal Trial Circuit Trial Courts ศาล Sharia’s District Courts และศาลครอบครัว เป็นต้น

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยวมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นสูง (Supreme Court) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ซึ่งเป็นศาลสูงสุด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์จากศาลไฮคอร์ต (High Court) และศาลไฮคอร์ตที่พิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์จากศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้น (Subordinate Court) ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ศาลเมือง (District Court), ศาลแขวง (Magistrate’s Court), ศาลเด็กและเยาวชน (Juvenile Court), ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพ (Coroner’s Court) ศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Tribunal) รวมถึงศาลประเภทอื่นๆ เช่น ศาลครอบครัว (Family Court) ศาลกลางคืน (Night Court) ศาลชารีอะฮ์ (Syariah Court) ฯลฯ

ราชอาณาจักรไทย

ระบบศาลเป็นระบบศาลคู่ ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร อันมีผู้พิพากษาตุลาการและวิธีพิจารณาความของแต่ละศาลโดยเฉพาะ ซึ่งกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันระหว่างอำนาจหน้าที่ของศาลดังกล่าวต้องอาศัย “คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล” เพื่อชี้ขาดว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจของศาลใด

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระบบศาลเป็นระบบศาลเดี่ยวที่มีศาลประชาชน ทำหน้าที่พิจารณาอรรถคดีทั้งปวง ซึ่งศาลประชาชนนั้นแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลแขวง และศาลทหารชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลจังหวัด และศาลทหารชั้นอุทธรณ์ และศาลสูงสุด ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสุด


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346784  Views