| คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 7 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,277

ประชุมคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง

คำฉันท์ วรณลีลามรดกชาติ (๑๒)
ทองแถม นาถจำนง

คำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ของเก่า (จบ)
แต่เมื่อคล้องช้างได้ ต้องกล่อมเป็นภาษาไทย

เชิญอ่าน วสันตดิลกฉันท์ ที่ไพเราะมาก ใช้เป็นแบบอย่างฝึกหัดแต่งได้ จาก “คำฉันท์กล่อมช้าง” (ชื่อในหนังสือ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่มสอง” ของกรมศิลปากร พ.ศ ๒๔๔๕, เดิมเคยเรียกว่า “ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างของเก่า ครั้งกรุงเก่า”)

วสันตดิลก ๑๔

๏ อ้าพ่ออย่าคิดแก่ชนนี แลชนกในกลางไพร
อ้าพ่ออย่าคิด ภคินิใน พนสณฑะ สิงสถาน
อ้าพ่ออย่าคิดคณะผู้บุตร อันเสน่หะ นงพาล
อ้าพ่ออย่าคิดคชะผู้หลาน เหลนเหลือลืด แลพงษ์พันธุ์
อ้าพ่ออย่าคิดพนะ สร(ะ)นุกนิ์ ศุข(ะ)เล่นพนาวัน
อ้าพ่ออย่าคิดศุขะในบรร- พต(ะ) ห้วยฉทึงธาร
อ้าพ่ออย่าคิดศุขะในป่ง คในป่าพฤกษาสาร
อ้าพ่ออย่าคิดแก่บริพาร อันเปนเพื่อนในไพรพนม
อ้าพ่ออย่าคิดคชะ สุคน- ธ(ะ) อันเคยภิรมย์ชม
ดอกไม้อันหอมคชะผธม ขจรกลิ่นวังเวงใจ
อ้าพ่ออย่าคิดแก่พล(ะ)ผลา ภักษหญ้าอันมีใน
ธารน้ำอันไหลวิสุทธ(ะ) แลมาเลี้ยงแก่ตนเอง
อ้าพ่ออย่าคิดทุกข(ะ)บัดนี้ ทุกข์แต่หลังบุราณเพรง
อ้าพ่ออย่าคิดทุกขะวังเวง เลย ณ พ่อจงตามครู
ต้องบาศ(ะ)เรา นี้ ฤ ณ พ่อ เพราะเสน่หะ แห่งกู
พังพลายอันใดกล(ะ)ดำรู ก็จะเลี้ยงจะล่ามสงวน
อ้าพ่อจงเสีย พยศอันร้าย แลอย่าขึ้ง ทร(ะ)หึงหวล
หล่อหลอนอย่าทำกิจ(ะ) บควร แลอย่าถีบอย่าฉัดแทง
อ้าพ่อจงเสีย พยศอันเปลื้อง แลอย่าเลื่อมกำแหงแรง
พ่อจำอันสอนจิตร(ะ)อย่าแคลง แลจงรักทั้งหมอควาญ
จงมีจริต สุทธิอันงาม สงบเสงี่ยมแลเสี่ยมสาร
พวกพ้องนิกร บริพาร บริรักษ(ะ)รักษา
อ้าพ่ออย่าโศกอย่าทุกข(ะ)เลย แลอย่าเศร้าอย่าโศกา
อย่าให้พิลาป จิตร(ะ)อา- ดุร(ะ) เลยจงยลยิน
อ้าพ่ออย่าโทษบิดร(ะ)มา- ดร(ะ) โทษอันเพื่อนกิน
อ้าพ่ออย่าโทษ นร(ะ)นรินทร์ ทั้งนี้ย่อมอำเภอกรรม์ ฯ

ภาพจาก: kaimookbook.tarad.com

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


นิตยสารทางอีศาน : 79
วรรณศิลป์ : เปิดผลดีเอ็นเอ ชี้ ‘คนไทย’ อพยพจากจีนตอนใต้ ไม่ได้มาจากอัลไต มอญ-เขมร ‘คนเก่าแก่’ ในภูมิภาค
วรรณศิลป์ : โทรมทรุด แห่งเกรียงไกร
วรรณศิลป์ : “ซัน นันธะชัย” – หัวหน้าวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ได้รับเชิญให้แสดงในรายการ “ไมค์ทองคำฝังเพชร”
วรรณศิลป์ : ท่องเทวาลัย-ปราสาทไพรอีศานใต้ ๒๒ – ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑
วรรณศิลป์ : Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย : จากความรุ่งเรืองในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคตของบ้านไผ่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : เรื่องเล่าจากราวตากผ้าของแม่ – ๑
วรรณศิลป์ : วางหมุดจุด “ท่องเทวาลัย-ปราสาทไพรอีศานใต้”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : ศิวนาฏราช ณ พนมรุ้ง ขอท้าว่าไม่ควรพลาดชม

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115356  Views