| คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทโฆษคำฉันท์ (2)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 9 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,847

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๑๔)
อ่าน(ใหม่)สมุทโฆษคำฉันท์ (๒)
ทองแถม นาถจำนง

สมุทรโฆษคำฉันท์

ลำดับเรื่องต่อมา เป็นสำนวนของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระสมุทโฆษได้พระขรรค์จึงพานางพินทุมดีเหาะไปประพาสป่าหิมพานต์ ขณะที่พระสมุทโฆษบรรทมหลับในป่าหิมพานต์ถูกพิทยาธรตนหนึ่งลักพระขรรค์ไป ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมาถึงฝั่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ทรงเกาะขอนไม้ข้ามฟาก เกิดพายุพัดขอนไม้ขาดเป็นสองท่อน พระสมุทโฆษต้องพลัดพรากจากนางพินทุมดี ฝ่ายนางพินทุมดีขึ้นฝั่งได้และเดินทางมาถึงเมืองมัทราช ไปอาศัยอยู่กับหญิงชราและนำแหวนออกขายนำเงินมาสร้างโรงทาน พร้อมกับให้ช่างวาดภาพของตนไว้ที่โรงทาน

ส่วนพระสมุทโฆษนั้นพระอินทร์ให้นางเมขลามาช่วยและบังคับให้พิทยาธรคืนพระขรรค์ เมื่อพระสมุทโฆษได้พระขรรค์คืนก็ออกติดตามนางพินทุมดีจนมาถึงโรงทานที่เมืองมัทราช ได้เห็นภาพวาดก็เกิดความโศกเศร้า ผู้รักษาโรงทานจึงนำความไปทูลนางพินทุมดี ทั้งสองจึงได้พบกันและกลับคืนสู่รมยนคร ครองเมืองด้วยความผาสุกจนสิ้นพระชนม์แล้วไปบังเกิดในสวรรค์

สมุทรโฆษคำฉันท์นี้เป็นวรรคดีที่ใช้เวลาแต่งยาวนานถึง ๓ สมัย รวมเวลา ๒๕๐ ปี โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์จบเรื่องเมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๓๙๒

ขอชวนชื่นชมบางสำนวน เริ่มจากฉากพระสมุทโฆษอุ้มนางพินทุมดีเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

๏ พระอุ้มยุพินทรภิเษก
อรเอกอนงค์พะงา
ทรงขรรค์อันเรืองฤทธิวรา
ระเห็จห้องวิหาดล

โดยแดนอัมพรอุดรทิศ
ดุจทวิชบินบน
ลอยลับวลาหก บ ยล
แลละลิ่วละลิบโพยม

ลุเขตคิรีภิรมเยศ
หิมเวศเกษมโสม-
นัสยิ่งทุกสิ่งสนุกระโลม
จิตตท้าว ธ เบิกบาน

ชี้ชวนพนิตกษิฐชม
พนมมาศมเหาฬาร
เลิศล้วนหิรัญรนกาญ–
จนะอเนกหลากหลาย

แปดหมื่นสี่พันบรรพตนับ
ระดับยอดอยู่เรียงราย
ห้าร้อยคิรินทรอันหลาย
มัชฌิมากุฏาประมาณ ฯ

arsom_wasantadilaukchan14

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171784  Views