| คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,187

วัดหลวงราชสัณฐาน
ภาพเขียนสีฝุ่น อายุ 838 ปี
วัดหลวงราชสัณฐาน (วัดขี้เหล็ก) พะเยา
จาก: manager.co.th

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๒๔)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๑๒)
ทองแถม นาถจำนง

ฟันดาบ ลาว-ไทย (ต่อ)

เนื้อความรายละเอียดมีดังนี้ (สะกดการันต์ตามต้นฉบับ “โรงพิมพ์คุรุสภา พ.ศ ๒๕๐๒)

๏ ตำนานหนึ่งมา ลาวไทอาสา ฟันแย่งระบิน
ใครดีได้กัน กระชั้นโดยถวิล คะค้าเอาดิน ทั้งสอง บ นาน ฯ

กูนี้เนื้อลาว แต่ยังพะยาว บมีผู้ปาน
เขาขึ้นชื่อกู ชื่อเสียงไกรหาญ ปานปล้นเมืองมาร ขุนมารหักหัน ฯ

แม้ว่ามึงหาญ ออกมาอย่านาน จะเลี้ยวลองกัน
จะให้หัวมึง จงแตกเหิรหัน กูนี้คนขัน จะขามคนใด ฯ

กูนี้ไทแท้ ท่านลือกูแล้ ในสุโขไทย
ไปลาดไปลอง ทุกทีมีไชย หาญจริงเจ้าไท ธ ให้อาสา ฯ

ธ ไว้วางใจ บำเหน็จกูไกร ผู้ใดจะมา
ต่อกูจงดี อย่าพลันระอา บำนาญกูครา นี้เรียกกาไตฯ

แม้ว่ามึงหาญ จงออกมาพาน ด้วยกูว่าไซร้
ลุกออกมาพลัน อย่าทัน ธ ใช้ ต่อกูจะให้ จงหัวมึงหาย ฯ

ไกรหาญหาญจริง ครั้นฟังวางวิ่ง ออกมาทะทาย
ว่ากูนี้แล เลิศล้ำเลยชาย ดาบเขนฟ้อนฟาย กระลึงกลางสนาม ฯ

๏ กาไตได้ตาวแล่นตาม ต่อสู้บมิขาม
แลสองก็กริ้วโกธา

ทางอีศานเพิ่มเติม: ถ้าอ่านตามสมุทโฆษคำฉันท์ ช่วงที่แต่งโดย “มหาราชครู” ในสมัยอยุธยา ตอนพูดถึงมหรสพ “ไทย-ลาวฟันดาบ”นี้ “ไกรหาญ” ผู้มาจากเมือง “พยาว” สมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าลาว ได้เข้าร่วมการละเล่นฟันดาบนี้ด้วย

ข้อมูลบางส่วนของจังหวัดพะเยา (พยาว)
จาก: www.dpt.go.th

พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาวมีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยางเมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรือง สูงสุดใน สมัย พ่อขุนงําเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของ อาณาจักร ต่างๆ ที่ผลัดกัน มีอํานาจ ในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจน ในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้ง ขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา พะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่ง การปกครอง ออกเป็น 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงม่วน อําเภอ ดอกคําใต้ อําเภอปง และอําเภอแม่ใจ อําเภอภูซาง อําเภอภูกามยาว

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346813  Views