| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (47) สมุทโฆษคำฉันท์ (35)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 2 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,161

เสือโคคำฉันท์

คำฉันท์วรรณลีลามรดกชาติ (๔๗)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๓๕)
ทองแถม นาถจำนง

พราหมณ์พฤฒิบาศ (จบ)

ความปรากฏแล้วว่าผู้ประพันธ์คำฉันท์เรื่องนี้คือพระมหาราชครูมเหธร ผู้รู้พิธีพราหมณ์และมีความรู้ด้านการประพันธ์และวรรณคดีเป็นอย่างดี เป็นพระมหาราชครูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ (ระหว่าง พ.ศ.๒๒๐๐ – ๒๒๓๐) บุญเตือน ศรีวรพจน์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระมหาราชครูผู้แต่งเรื่องเสือโคคำฉันท์ อนิรุทธ์คำฉันท์ และสมุทรโฆษคำฉันท์ (แต่แต่งไม่จบเรื่อง เพราะถึงแก่กรรมเสียก่อน ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระราชนิพนธ์ต่อ แต่ก็ไม่จบ กระทั่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพระนิพนธ์ต่อจนจบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์) ดังปรากฏข้อความในบานแผนกของต้นฉบับสมุดไทยเล่มนี้ว่า “พระมหาราชครู พระบอโรหิตแต่ง คนนี้ที่แต่งเสือโค คารมอันเดียวกัน เหนจะแต่งสรรเสอรพระเกียรติสมุดนี้ก่อนเสือโค เสือโคแต่งทีหลังเพราะกว่านี้” (บุญเตือน ศรีวรพจน์, ๒๕๔๓: ๑๙)

“สมุทโฆษคำฉันท์” นี้ พระมหาราชครูท่านเพียงเกริ่นบอกขึ้นต้นเรื่องไว้เพียงว่าพระมหากษัตริย์ (เชื่อกันว่าคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ทรงโปรดให้แต่งเรื่องนี้ขึ้น

๏ พระให้กล่าวกาพยนิพนธ์ จำนองโดยกล
ตระการเพลงยศพระ

ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ เป็นบรรพบุรณะ
นเรนทรราชบรรหาร

ให้ทวยนักคนผู้ชาญ กลเล่นโดยการ –
ยเป็นบำเทิงธรณี ฯ

ปริศนาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยยังมีอีกมาก ยากที่จะหาคำตอบ อย่างเช่น ผู้แต่ง “เสือโคคำฉันท์” ท่านบอกไว้ตอนจบเรื่องว่า ผู้แต่งคือ “พระบรมครู”

“พระบรมครู” คนนี้ จะเป็นคนเดียวกับพระมหาราชครูผู้แต่งสมุทรโฆษคำฉันท์หรือเปล่า ยังตอบไม่ได้.

ภาพจาก: ต้นฉบับจากหนังสือ เสือโคคำฉันท์; พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดให้พิมพ์เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร อ่านอีบุ๊กฟรีได้ที่ vajirayana.org

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32
อ่าน: คำฉันท์ (45) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 33
อ่าน: คำฉันท์ (46) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 34
อ่าน: คำฉันท์ (47) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 35


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343534  Views