| เชิญร่วมงานผ้าไหม ผูกเสี่ยว เดี่ยวแคน, ขอนแก่น
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 722

เชิญหมอแคนทั่วอีสานร่วมประชันสำเนียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานไหมผูกเสี่ยว
โดย Natthawut Charuwong
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 มกราคม 2017

เดี่ยวแคน

จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักวัฒนธรรม ขอเชิญหมอแคนร่วมประชันสำเนียงเสียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยการประกวดรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด

ใบสมัครคลิกที่นี่

หลักเกณฑ์คลิกที่นี่

***************************

หลักเกณฑ์การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙

๑. ประเภทของการประกวด ๑.๑ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑.๒ ประเภทประชาชน ทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

๒. กติกาประกวด
๒.๑ ไม่จำกัดเพศ ๒.๒ ผู้เข้าประกวดทั้ง ๒ ประเภท ต้องเดี่ยวแคนจำนวน ๒ ลาย ประกอบด้วย ลายบังคับ ๑ ลาย คือ ลายสุดสะแนนและลายตามถนัดอีก ๑ ลาย ๒.๓ รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวนจำกัดประเภทละ ๒๐ คน ๒.๔ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เงินสนับสนุนคนละ ๕๐๐ บาท ๒.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป

๔. กำหนดการประกวด ๔.๑ รอบคัดเลือกประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ๔.๒ รอบคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ๔.๓ รอบชิงชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท ในวันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ เทคนิค ๓๐ คะแนน
๕.๒ ความไพเราะ ๓๐ คะแนน
๕.๓ ลีลา ๒๐ คะแนน
๕.๔ การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
๕.๕ รักษาเวลา ๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๖. รางวัลสำหรับการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ประกอบด้วยถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

๗. การสมัครเข้าประกวด
๗.๑ สามารถส่งใบสมัครการประกวดเดี่ยวแคนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th
๗.๒ ติดต่อทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ๗.๓ เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์

คณะกรรมการรับสมัคร
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔
นางสาวคณิตตา คลังทอง เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343702  Views