| สาส์นจากทางอีศาน 70
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 426

คอลัมน์ : สาส์นจากทางอีศาน
Column : From us in “E-shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๐
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

[๑] เดินมิตรภาพ

เหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม เป็นปรากฏการณ์ที่คนเล็กคนน้อย จำนวนหนึ่งจากหลายภาคส่วน ได้รวมกลุ่มแสดงตน แสดงออกถึงคุณภาพชีวิตของพลเมือง ผู้รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ต่ออาชีพการงาน และที่สำคัญคือ พวกเขามีสำนึกต่อสังคมส่วนรวม ต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตน

บุคคล พลเมืองเหล่านี้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงค่าของทุกสังคม เป็นประชากรที่อารยประเทศทั่วโลกปรารถนา สำหรับประเทศไทย อดีตเราก็เคยมีลูกหลานที่ดีเลิศเช่นนี้มารุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ชนชั้นนำในแต่ละยุคสายตาพร่ามัว ไร้วิสัยทัศน์ เห็นแต่ประโยชน์ตนและพวกพ้อง บ้านเมืองจึงเสื่อมทรุดแลหมักหมมด้วยปัญหาสารพัด วันนี้ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องเปิดความคิดเปิดใจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนแปลง

ฟังคำเปล่งประกาศของพวกเขา สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของพวกเขา นำข้อเสนอของพวกเขาเข้าประมวลสรุปเพื่อนำพาประเทศฝ่าวิกฤต…

คำประกาศ People Go, เดินมิตรภาพ ๒๕๖๑

ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤต เรามีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนของประชาชน รัฐบาลชุดนี้มีการใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งเราไม่สามารถจะตรวจสอบได้ มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหากลับไม่มีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่า ผู้มีอำนาจในชุดนี้จะมีการสืบทอดอำนาจต่อไปโดยผ่านทางกลไกรัฐและรัฐธรรมนูญอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ระบบคุณธรรมจริยธรรมของสังคมตกต่ำลงอย่างมาก การที่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเราพบว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันกลับซ้ำเติมและสร้างปัญหาความทุกข์ยากให้กับคนยากจนอย่างต่อเนื่องเช่น มีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการลงทุน มุ่งสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับสร้างมลภาวะและส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยบริษัทข้ามชาติสามารถจะผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ได้ทำลายความมั่นคงทางอาหารของคนจน มีการแก้ไขและบิดเบือนสิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน ให้กลายเป็นเพียงการสงเคราะห์คนยากไร้และอนาถาเท่านั้น

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีการผ่านรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยทำลายการมีส่วนร่วมและการมีหุ้นส่วนในการพัฒนาของประชาชน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนไทยถูกย่ำยี หรือว่าตกต่ำจนถึงขีดสุดภายใต้รัฐบาลชุดนี้

People Go network forum ซึ่งประกอบ

ด้วยเครือข่ายประชาชน ๔ เครือข่าย ได้แก่

๑. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
๒. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร
๓. เครือข่ายทรัพยากรและสิทธิชุมชน
๔. เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายที่ติดตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งและการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

พวกเรามีความห่วงใย มีความตระหนักและวิตกกังวลในวิกฤตที่ประเทศกำลังประสบดังที่กล่าวถึงข้างต้น จึงมาร่วมกันแสดงพลังภายใต้กิจกรรมที่เราเรียกว่า People Go – เดินมิตรภาพ เพื่อทวงคืนสิทธิการมีส่วนร่วมในการกำหนดและตัดสินใจในความเป็นไปของประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจากเครือข่ายต่าง ๆ ได้สื่อสารต่อสาธารณะในประเด็นปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิต การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการหาอยู่หากิน สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร การถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง และที่สำคัญก็คือการถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ของพวกเรา

วันนี้พวกเราจึงมาเดินร่วมกันจากกรุงเทพถึงขอนแก่น ในระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ก้าว เพื่อจะไปพบกับเพื่อนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน เพราะแต่ละก้าวเราหวังว่าเราจะพบเพื่อนหนึ่งคน เราจะยื่นมือไปสัมผัสกับเพื่อนผู้ทุกข์ยากระหว่างเส้นทางที่เราเดิน เพื่อนผู้เป็นพลเมืองที่ใส่ใจในสังคมนี้ เพื่อนผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในความเป็นไปปัญหาของบ้านเมือง เพื่อนผู้ต้องการดำเนินบอกเล่าเรื่องราวแก่สังคม แต่ไม่เคยปรากฏหรือถูกทำให้เป็นเสียงที่ไม่ได้ยิน สังคมถูกทำให้ได้ยินแต่เสียงเฉพาะที่ผู้มีอำนาจอยากจะให้ได้ยินเท่านั้น เพราะว่าประเทศนี้ตกอยู่ภายใต้ภาวะเผด็จการขึ้นปกครองบ้านเมือง

เรามาเดินเพื่อจะร่วมกันบอกว่า ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่สังคมนี้ควรจะได้รับรู้ในยุคที่ประชาชนอยู่ภายใต้ความไม่มั่นคง ถูกกระทำย่ำยีจากรัฐราชการ และไม่มีช่องทางที่จะบอกและสื่อสารให้ใครได้รับรู้อย่างเสรี

เรามาเดินเพื่อมิตรภาพ เพื่อเชื่อมร้อยประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง ๆ หลากหลายเพราะว่ากำลังเผชิญความทุกข์ยากในสิ่งเดียวกันเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังจากเราต่อไปกล่าวหาพวกเราได้ว่าเราอยู่เฉย ไม่ยอมกระทำอะไรและก็ทิ้งบาปเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

เรามาเดินเพื่อหากัลยาณมิตร เพื่อหาผู้มีประสบการณ์ทุกข์ยากในยุคสมัยกับพวกเรา ให้พวกเขาได้สะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็นสร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง เพื่อช่วยกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย และยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน มาร่วมกำหนดชะตากรรมความเป็นไปของบ้านเมืองแห่งนี้ ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน พวกเราขอยืนยันว่ารัฐจะต้องคืนสิทธิในทุกด้านให้กับประชาชน การพัฒนาประเทศจะต้องเริ่มต้นจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

การปฏิรูปประเทศ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น การคืนความสุข และการสร้างความมั่นคงยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะด้วยการมีประชาธิปไตย และการเปิดกว้างให้ประชาชนทุกระดับ มีส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองครับ

People Go network Forum
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[๒] เหมาโหล – ตลอดชีพ

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาจำนวนมากว่า ถ้าสั่งซื้อนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ทั้งหมดตั้งแต่ฉบับ ๑ จนถึงปัจจุบัน จะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์

และมีผู้อ่านบางท่านถามว่า หากสมัครสมาชิกประเภทตลอดชีพวันนี้ ขอรับหนังสือตั้งแต่ฉบับแรกแฮกหมานมาเลยได้ไหม

คณะผู้จัดทำและนักเขียน “ทางอีศาน” ได้ปรึกษากันถึงข้อสอบถามนั้น ๆ โดยมีข้อสรุปว่าถ้าซื้อเหมาโหลลด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และถ้าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ยินดีมอบหนังสือย้อนหลังทั้งหมดให้เลย (ถึงวันนี้มีสองปกจำหน่ายหมดแล้ว)

หากเปรียบเทียบในแง่มุมหนึ่ง การเกิดขึ้นและทรงอยู่ของนิตยสาร “ทางอีศาน” ก็เหมือนการตั้งกองผ้าป่าขึ้นกองหนึ่ง คนที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของงานบุญนี้ก็เข้าร่วม และช่วยกันเผยแผ่ต่อ ๆ ไป

ถือโอกาสฝากท่านผู้อ่านช่วยเผยแผ่บอกบุญถึงญาติมิตร “ทางอีศาน” ของเราจะยืนตรงทนงนามและรับใช้สังคมไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ในภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด เราต้องการสมาชิกจังหวัดละ ๒๐๐ คน บวกรวมกับสมาชิกทั่วประเทศ การขายปลีกและการแจ้งความโฆษณาจากบริษัทห้างร้าน นี่เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุของผ้าป่ากองนี้

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเราแสนง่าย
• สมาชิกครึ่งปี ๖๐๐ บาท
• ๑ ปี ๑,๑๐๐ บาท
• สมาชิกตลอดชีพ ๙,๕๐๐ บาท

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ทางอีศาน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๘๘-๒-๒๑๒๖๖-๓

เมื่อโอนแล้วแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมที่อยู่มาที่ e-shann@hotmail.com หรือ chonniyom@yahoo.com

ไม่ต้องกรอกเอกสารให้วุ่นวาย แค่แจ้งมาเราจะจัดส่งให้เลย (สมาชิกเดิมย้ายที่อยู่กรุณาแจ้ง และอย่าลืมต่ออายุ)

ฝ่ายสมาชิก – วรันธร มิตรอารักษ์ โทร.๐๘๖-๓๗๘-๒๕๑๖

——————————————

อ่านรายละเอียดเล่มนี้ที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343650  Views