| ทางอีศาน 74 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 307

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ปิดเล่ม

โดย กอง บ.ก.

นิตยสาร “ทางอีศาน” เดินทางมาถึง เดือนที่สอง ของปีที่เจ็ดแล้ว คณะทำงานต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน “ทางอีศาน” จนเดินทางมาถึงวันนี้…

ช่วงชีวิตปัจเจกบุคคลหนึ่ง ๆ สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ (Process) แห่งการดิ้นรน “รักษาชีวิต”, “สร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุก” “ชีวิตของสังคม” เราก็สามารถสรุปได้ในทำนองเดียวกันว่า เป็นกระบวนการแห่งการดิ้นรนสร้างความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกในสังคม และจุดสำคัญคือ “รากฐานของความมั่นคงทางสังคมคือ ความยุติธรรม” สังคมใดขาดความยุติธรรม สังคมนั้นไม่มีวันมั่นคงความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของปัจเจกบุคคลนั้น แยกไม่ออกจากความมั่นคง ความเจริญ และความผาสุกของสังคมส่วนรวม ความคิดที่จะแสวงหาความสุขให้ส่วนตัว อย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านร้ายต่อสังคมส่วนรวมนั้นถือเป็นความเชื่อที่ผิด เป็นมิจฉาทิฎฐิพลเมืองดีพึงสร้างความสุขของตน พร้อม ๆ กับพยายามสร้างความผาสุก ความดีงาม ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยและสำหรับบุคคลที่ อุทิศตนสร้างความผาสุกความดีงามในสังคม มากยิ่งกว่าจะสร้างความสุขเฉพาะตนเอง ก็ควรจะได้รับการยกย่องเป็น “นักอุดมคติ”

อย่างไรก็ตาม “อุดมคติ” รูปธรรมของแต่ละบุคคล ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง กล่าวเป็นรูปธรรมก็คือ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สังคมมีหลายทฤษฎี นักอุดมคติแต่ละกลุ่มก็อาจจะเชื่อมั่นในทฤษฎีที่ต่างกัน และเนื่องจากระบบการศึกษาไทย เดินตามแนวทางของต่างประเทศมานานแล้ว ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สังคมจึงได้รับอิทธิพลจากนักปราชญ์ ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การจะนำทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคม และ/หรือ ความรู้ประสบการณ์ จากต่างประเทศ มาใช้สร้างสรรค์สังคมไทยนั้น จึงจำเป็นต้องปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ “เนื้อดิน” คือสภาพความเป็นจริงของระดับพัฒนาการทางสังคมของสังคมไทย ในขณะนั้น ๆ

ท่าน ปรีดี พนมยงค์ สรุปบทเรียนไว้ว่า “ผู้ใดจะเอาตัวอย่างของสังคมอื่นใด มาใช้แก่ประเทศของตน ก็ต้องตั้งทัศนะตามหลักเบื้องต้นแห่งการใช้ความคิดตามวิทยาศาสตร์สังคม คือ พิจารณาตัวอย่างนั้นตามสภาพ ท้องที่ กาลสมัยของสังคมอื่นนั้นว่า จะประยุกต์ให้เหมาะสมแก่สภาพท้องที่ กาลสมัย แห่งสังคมของตนได้หรือไม่” (จากเรื่อง “เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร”) เราต้องศึกษา เข้าใจ “สภาพ ท้องที่ กาลสมัยของสังคม ที่ก่อให้เกิดทฤษฎีนั้น ๆ” อย่างถ่องแท้ และต้องศึกษา เข้าใจ “สภาพ ท้องที่ กาลสมัยของสังคมไทย ขณะที่จะนำเอาทฤษฎีนั้น ๆ มาใช้” อย่างถ่องแท้ด้วย

ในอดีต ผู้กุมอำนาจรัฐ รวมทั้งภาคประชาสังคมบางส่วนมีจุดอ่อนตรงที่ มักนำทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช้ในสังคมไทย อย่างไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ “สภาพ ท้องที่ กาลสมัยของสังคมไทย” “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต” จึงเป็นฐานเริ่มต้นที่สำคัญ อันจะทำให้พลเมืองดีทั้งมวล สามัคคีกันสร้างความเจริญ ความผาสุก ได้สำเร็จเป็นจริง


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5265927  Views