| ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 308

ครุมาตาแห่งแผ่นดิน
: ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙*

โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๖
ปีที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๙๘ นับจากนั้นมาเป็นที่ประจักษ์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาโดยตลอด

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ทรงตรากตรำพระวรกายบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขา ลงห้วย และแม้ในยามค่ำคืนเพื่อทรงเข้าไปทอดพระเนตรปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง และทรงค้นคว้าหาวิธีช่วยเหลือ ให้พวกเขาได้พออยู่พอกิน และมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการต่าง ๆ หลากหลายด้าน ซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติมากมาย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความรู้กว้างขวางในศาสตร์หลายสาขาวิชา ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทรงสนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และมีพระปรีชาสามารถในการประยุกต์นำความรู้เหล่านั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิผลในโครงการพัฒนาต่าง ๆ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อส่วนรวมนั้นมีนานัปการ ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข โภชนาการ สิ่งแวดล้อม การพัฒนางานเกษตร การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ในบรรดาพระราชกรณียกิจเหล่านี้ การศึกษาเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและได้ทรงงานในด้านนี้ไว้อย่างมาก ทรงเป็น “ครู” เป็นแบบอย่างของครู ขณะเดียวกันก็ทรงเป็น “นักการศึกษา” ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงสร้างสรรค์ดำเนินการ และพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ…

ความเป็นครูนอกห้องเรียนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็น “ครู” ผู้รอบรู้ ใฝ่การศึกษาทรงติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การอ่าน การฟัง การศึกษาดูงาน ทรงเป็น “ครูในและนอกห้องเรียน” ผู้สั่งสอนศิษย์และถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ที่เป็นชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสอน ทั้งในด้านการเตรียมการสอน สื่อการสอน และการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน แบบครูนอกห้องเรียนคือประเมินผลงานของชาวบ้านที่ทำมาในโครงการศิลปาชีพ

ทรงยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของครู พระราชทานความเมตตาและความเอื้ออาทรแก่ศิษย์ ทรงยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและการกระจายโอกาสทางการศึกษา ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา ๔ ประการ คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ทรงเน้นการพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับเทคนิคและวิธีการเรียนการสอน

จากพระคุณลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นครูที่กอปรด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม พระคุณลักษณะของความเป็นครูอย่างเพียบพร้อม และมีการพัฒนาความเป็นครูอย่างเด่นชัดและต่อเนื่อง ทั้งครูของลูก ๆ และครูของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างของครูที่ดีทรงมุ่งมั่นพัฒนาพระองค์เองในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพของพระองค์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในหน้าที่ของครู และในการทรงงานด้านต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นพระราชกรณียกิจในเชิงพัฒนา อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ทรงเน้นการพัฒนาตนในด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันจะช่วยให้ครูอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข รวมทั้งการพัฒนางานและการพัฒนาสังคม เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นที่ยกย่องว่าเป็นวิชาชีพของปูชนียบุคคล และครูคือดวงประทีปของสังคม พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของการพัฒนาความเป็นครู ทรงเป็นดวงประทีปของครู หรือครูของครู

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ กับงานศิลป์แผ่นดิน ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งของความเป็นครูของพระองค์ท่าน

 

 

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙* ได้ใน คอลัมน์บทความพิเศษ นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ
วรรณศิลป์ : ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง ‘62

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5260168  Views