นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 44

กิ น ก้ อ ย ซี้ น

พ่อเฒ่ากิ เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็ง เป็นคนเอาการเอางานดีมาก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอจะรู้จักแกดี หากมีงานสำคัญ ๆ ในอำเภอก็มักจะเรียกใช้แกเป็นแม่งานหลัก ผู้ใหญ่กิ แกมีถิ่นกำเนิดอยู่ “ทางอีศาน”

มังมูน บุญข้าว : เสาค้ำวัฒนธรรมอีสาน

มนุษย์ที่อาศัยในแผ่นดินอีสานค้นพบข้าวป่าและนำมาเป็นอาหาร จากยุคเก็บหาจนสามารถนำมาเพาะปลูกในผืนนาที่จัดการระบบนํ้าอย่างชาญฉลาด บนเส้นเวลาทอดยาวกว่าหมื่นปีที่วิถีข้าวและวิถีคนปรับปนจนเป็นเนื้อเดียวกัน ผูกพันก่อเกิดเรื่องราวของการผลิต การแปรรูป ความเชื่อ และประเพณี ที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์มั่งคั่งโดยมีข้าวเป็นแก่นสารของการก่อเกิดวัฒนธรรม

เจาะซอกหาแก่นอีสาน

เริ่มต้นแม้แต่ชื่อเรื่องของบทนี้ก็มีประเด็นให้ซอกหากันแล้ว คือคำว่า อีสาน ซึ่งฟังเผิน ๆ เหมือนจะรู้ ๆ กันอยู่ แต่เมื่อเจาะลึกก็ทำเอาสะอึกและสะดุดคิดทันที อีสาน เป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์วรรณา คำเรียกขานถึงคนที่เกิดอยู่บนที่ราบสูงทางภาคอีสานว่า คนอีสาน หลายคนจึงยังไม่ปลงใจรับ

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๔
ปีที่ ๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: วัฒนธรรมข้าว

เรื่องเด่น
– มังมูน บุญข้าว : เสาค้ำวัฒนธรรมอีสาน
– แม่น้ำโขงคือบ้านเกิดเมืองนอนของเรา
– หนังขายยา เรื่องเล่าในวัยเยาว์ของ สุรินทร์ ภาคศิริ
– จาก “บักเจ๊กปอสี่” เป็นเศรษฐีร้อยล้าน

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน” โครงการ “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน”
๙ บทบรรณาธิการ เจาะซอกหาแก่นอีสาน
๑๐ จดหมาย | กษิรปัทม์ ปานทอง, สหภพ ปานทอง, สมเกียรติ วิทยปรัชญา
๑๒ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ฆ่ากันเพราะอุดมคติ?
๒๑ เรื่องจากปก | กอง บ.ก. วัฒนธรรมข้าว : ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตสิบสอง)
๓๒ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ มังมูน บุญข้าว : เสาค้ำวัฒนธรรมอีสาน
๔๐ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. อุบลราชธานี
๕๐ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” รุง – ทุ่งรูง – รุน – สำเภาลูน
๕๔ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” คำถาม
๕๕ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระพุทธรูปยืน ศิลปะทวารวดีจากลพบุรี
๕๘ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร ของชิ้นเอกเมืองอุบลฯ (๒)
๖๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง พญานาคแม่นํ้าโขง
๖๓ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ ธรอ : ผลิตผลหล่อเลี้ยงไทย
๖๗ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ มะเฟือง สวย & แซบ
๗๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ (๔) หนังขายยา
๗๒ บทกวี | ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี ความงามแห่งคำรัก
๗๓ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ พัฒนาการของหัวเมืองอีสานในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๑) สภาพหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกก่อน พ.ศ. ๒๓๓๖
๘๓ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๘๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๖ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ข้าว : เบื้องหลังสิทุกข์ทน
๘๘ นักเขียนอีศาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สมคิด สิงสง : ตำนาน “คนกับควาย” ผู้ทระนง (๑)
๙๒ วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ | ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ ชุด โยนผ้าเกี้ยวสาว หรือ เรือมโชงนอรแกว
๙๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ลำทางสั้น ปารีสเศร้า
๙๖ สัมภาษณ์ | กอง บ.ก. จาก “บักเจ๊กปอสี่” เป็นดอกเตอร์ร้อยล้าน อาจารย์ ดร.ประสาน กำจรเมนุกูล
๑๐๓ บทกวี | สันติ ทิพนา โคลงชาวนา
๑๐๔ อีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชวราลังการ (สิงห์ ลาโพธิ์) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
๑๑๐ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ ในมือเธอ (๑)
๑๑๕ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้วยจันทร์
๑๑๖ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ถั่วเหลือง ถั่วแระ และถั่วเน่า
๑๒๐ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมในงาน “สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”
๑๒๔ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | “บักหนาน ถงกู่” ผาผักหวาน อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
๑๒๘ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ตำนานกับความจริง
๑๓๑ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” ถึงปีใหม่ยังไม่ได้กอดสาวเหมือนคู่อื่นเขา ทนหนาวอีก…นาน
๑๓๕ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๙
๑๓๙ บทกวี | อนุวัฒน์ แก้วลอย ต้นหญ้า
๑๔๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ กินก้อยซี้น
๑๔๓ วิถีชาวนา | “ลูกพระแม่โพสพ” …คันไถโบราณ ตำนานและความเชื่อของชาวนา…
๑๔๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑)
๑๔๘ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอนจบ : บ้านเกิดเมืองนอนของฉัน…และของเรา
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” นักเขียนใบปิดหนังยุคสุดท้ายของประเทศไทย
๑๕๘ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ฐานันดร ๔
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ มะนูล ขันหล่อ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com