นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 45

รุ่นห้าร้อย

“ป๋า...หนูขอนั่งร่วมโต๊ะได้ไหม?” “ได้เลยหนู” พ่อเฒ่าแอ้อนุญาตเพราะดูแล้วหน้าตาสวยดี บักตุ๊ดก็เป็นผู้จัดแจงหาเครื่องดื่มบริการ “ป๋าขา... หนูมีเรื่องเดือดร้อนทางการเงิน หนูมีห้องพักแต่ค่าเช่าห้องไม่พอ อยากให้ป๋าช่วยสองพัน” สาววัยรุ่นอ้อน “ห้าร้อยได้ไหม?”

ชมปราสาทหินพิมาย เสพกลิ่นอายวัชรยาน

ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินในอารยธรรมขอมโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อำ เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในกาลนี้ผู้เขียนขอชวนท่านผู้อ่าน “ชมปราสาทหินพิมาย เสพกลิ่นอายวัชรยาน” โดยสะท้อนสาระสำคัญผ่านเรื่องราว ๕ ประเด็น ได้แก่ เรียนรู้ภูมิประวัติ ปริทรรศน์วิมายะปุระ ตามรอยวัชรยาน แผนผังจักรวาลสู่ความหลุดพ้น และมณฑลพระชินพุทธะ

ต้นกำเนิดนิทาน “ตาเจี้ย ตาลูน – ปลาบู่ทอง – เต่าคำ และซินเดอเรลล่า”

นิทานเรื่องปลาบู่ทองเป็นนิทานที่ชาวจ้วง –ลาว–ไท เล่าถ่ายทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ ชาวไทยเรียก “ปลาบู่ทอง” ชาวล้านนาและไทใหญ่เรียก “เต่าน้อย อองคำ” หรือ “นางยีแสงก่อ” (คือนางเอื้อย) หรือ “นางอุทธรา” (คือนางเอื้อย) ทางลาวเรียก “เต่าคำ” ทางจ้วงเรียก “ตาเจี้ย” (นางกำพร้า, ‘ตา’ เป็นคำนำหน้าเรียกหญิงสาว, ‘เจี้ย’ แปลว่า กำพร้า)

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๕
ปีที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ฉบับ: ซินเดอเรลล่า คือ ปลาบู่ทอง

เรื่องเด่น
– แก่นอีสาน (๑)
– ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ นักมานุษยวิทยาหัวใจอีสาน
– เล่าเรื่องลงข่วงเข็นฝ้าย
– เรื่องสั้น จำเลย

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
– กว่าจะเป็นงาน “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน”
– การประชุมการจัดตั้งมูลนิธิทางอีศานครั้งตำอิด
– สื่อศิลป์ ดิน นํ้า ป่า ปีที่ ๓
๙ บทบรรณาธิการ กลับสู่วัฒนธรรมประชาชน
๑๐ จดหมาย | บรรณกร กลั่นขจร, “คนโกสุมพิสัย”, อรุณศักดิ์ โอชารส, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เสรี พงศ์พิศ
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๒๑ เรื่องจากปก | ทองแถม นาถจำนง ต้นกำเนิดนิทาน “ตาเจี้ย ตาลูน – ปลาบู่ทอง – เต่าคำ และซินเดอเรลล่า”
๓๐ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากฉบับที่ ๔๔) | กอง บ.ก. วัฒนธรรมข้าว : ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตสิบสอง)
๓๗ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ชมปราสาทหินพิมายเสพกลิ่นอายวัชรยาน
๔๓ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๔๔ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. อำนาจเจริญ
๕๔ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” กระหาด – แนงมุด – กันตรง – เพชรจังวา – ดัดสันตูจ
๕๘ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ร่องรอย
๕๙ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระไม้
๖๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง หลี่ผี, สี่พันดอน, ของที่ระลึกจากลาว
๖๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑)
๖๗ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ แธร : ท้องทุ่งแห่งชีวิต
๗๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ หมอลำกลอน
๗๓ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ หลวงพ่อมาโปรด
๗๖ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ พัฒนาการของหัวเมืองอีสานในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒) การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนสู่ดินแดนอีสานที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
๘๕ ล้านนาคดี | พรพล ปั่นเจริญ เตียนก๊ก (๑)
๘๗ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๐ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ความสุขในเหมันต์ฤดู
๙๑ บทกวี | ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี เราจะเดินไปไหน
๙๒ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล ‘มดลูกของแม่นํ้า’ กำลังอักเสบ
๙๖ อีสานในอเมริกา | “แสงดาว ศรัทธา” ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ นักมานุษยวิทยาหัวใจอีสาน
๑๐๐ นักเขียนอีศาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สมคิด สิงสง : ตำนาน “คนกับควาย” ผู้ทระนง (๒)
๑๐๔ วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ | ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ความเชื่อ…สู่พลังศรัทธา สายธารของวัฒนธรรมประเพณีอีสาน
๑๐๘ อีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระวิมลธรรมภาณ (สำเนา คะลีล้วน) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
๑๑๒ บทความพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ปลุกอีสานให้ตื่น สภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์ ต้นแบบแห่งการออกแบบประชาธิปไตยเพื่อกำหนดอนาคตตนเอง
๑๑๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ ในมือเธอ (๒)
๑๒๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กู่พระโกนา
๑๒๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท สะบ้า เป็นได้มากกว่าของเล่น
๑๒๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ แก่นอีสาน (๑)
๑๒๙ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๒๐
๑๓๓ บทกวี | “วัตร วาณี” ธรรมชาติควายบักตู้ผู้เลี้ยงโลก
๑๓๔ เรื่องสั้น | “ทัศนาวดี” จำเลย
๑๔๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ รุ่นห้าร้อย
๑๔๒ วิถีชาวนา | “ลูกพระแม่โพสพ” …ลานข้าว จิตรกรรมบนแผ่นดินของชาวนา…
๑๔๖ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม เล่าเรื่องลงข่วงเข็นฝ้าย
๑๔๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ถวายอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
๑๕๐ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ประตูสู่…ทิพยวารี
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” วิถี…ธรรมะ ศิลปะ ชีวิต แห่งลุ่มแม่นํ้าโขง
๑๕๘ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เฟือเฟือย
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สุรเชษฐ์ โพธิจันทร์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com