บทบรรณาธิการ ทางอีศานฉบับที่ 15

ชีวิตชาวนาคือชีวิตประเทศไทย
ฉบับที่๑๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
คอลัมน์: บทบรรณาธิการ
Column: Editorials

e-shann15_บทบรรณาธิการ

โครงการรับจำนำข้าว หรือซื้อข้าวจากชาวนาของรัฐ เป็นงานแก้ปัญหาปลายเหตุ และไม่มีทางแก้ปัญหาใด ๆ ได้ ซ้ำยังเปิดช่องทางให้มีการโกงกินทุกขั้นตอน เพิ่มทุกข์และโรคร้ายให้เกาะกินประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้ถูกเรียกขานว่ากระดูกสันหลังของชาติอีกด้วย

ข้าวคือพื้นฐานทางด้านอาหารของมนุษย์ ข้าวคือยาบำรุงสรรพชีวิต ข้าวคือจุดกำเนิดอารยธรรมโลก ผู้หว่านปลูกข้าวจึงต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในวงสังคม

สภาพนิเวศของประเทศไทย เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการทำการเกษตรกรรมและงานปศุสัตว์ ถึงวันนี้ต้องวางยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งไปทิศทางนี้ ส่งเสริมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปัจจัยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรมสังคม การศึกษาและสาธารณสุข ให้อำนวยชัยในการนี้ หยุดนโยบายและพฤติกรรมที่กัดกร่อนบั่นทอนความเขียวขจีของพืชพันธุ์ ความแพร่ขยายอ้วนพีของสัตว์เลี้ยง และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

สร้างอุดมการณ์และค่านิยมใหม่ของชาติขึ้นมา เร่งปลูกฝังทัศนคติรักการใช้แรงงานและหวงแหนสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชากรทั่วทั้งโลก ประเทศไทยก็จะเปรียบดังสวรรค์บนพื้นพิภพนี้

กาลเวลาเนิ่นนานที่ผ่านมา พัฒนาการของสังคมไทยไร้ทิศผิดทาง ถึงเวลาหยุดทบทวนทุกเรื่องทั้งองคาพยพ หันหลังกลับ คิดใหม่ทำใหม่และด้วยความสามัคคีพร้อมใจกัน

พันธุ์ข้าวไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลก คุณภาพก็มุ่งการเกษตรอินทรีย์ให้เต็มที่ เมื่อสินค้าหลักของประเทศจากมือชาวไร่ชาวนาเป็นที่ต้องการอย่างไม่จำกัด และมีราคาดีในตลาดโลก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะคึกคัก เศรษฐกิจทุกภาคส่วนย่อมเติบโตมั่นคง

ชีวิตเมื่อมีอยู่มีกิน เข้าถึงบริการสาธารณสุขมีโอกาสทางการศึกษา มีเวลาเริงระบำลำฟ้อน ย่อมสามารถสั่งสมบ่มสร้างฮีตคองที่ดีงามได้ยิ่ง ๆ ขึ้น

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

Related Posts

เรื่องจากปก ทางอีศาน 15 : กำเนิดข้าวไทย
แม่โพสพ
เรื่องสั้น : กำแพง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com