อาเซียน: ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านผ่านทำนองโบราณ

0

teeraparb-เจดีย์เมืองมะริด

เรื่องและภาพ: Teeraparb Lohitkun

# แต่ละชาติในอาเซียนมีเครื่องดนตรีแตกต่างกัน มีท่วงทีลีลาในการสร้างสรรค์คีตศิลป์ไม่เหมือนกัน แต่เราอาจหลงลืมไปว่า เพลงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นเพลงบรรเลงเปิดนำ เพื่อเทียบเวลาก่อนเคารพธงชาติทุก 8 โมงเช้า เป็นเพลงไทยเดิมชื่อ “พม่าประเทศ”

1.
จัดเป็นเพลงออกภาษาพม่า หรือเพลงไทยสำเนียงพม่า อัตราสองชั้น ซึ่ง มล.ต่วนศรี วรวรรณ (พ.ศ.2417-2517) ประพันธ์เพื่อประกอบละครพันทางเรื่อง “พระเจ้าสีป๊อมินทร์” ก่อนที่พระเจนดุริยางค์ (ปีติ วาทยกร) จะนำมาเรียบเสียงประสานใหม่ แล้วใช้เป็นเพลงเทียบเวลา เพราะท่วงทำนองบางช่วง มีเสียง “ติ๊กต็อก” คล้ายเสียงนาฬิกา

2.
“เพลงออกภาษา” หมายถึงเพลงที่ได้ทำนองลีลาจากสำเนียงภาษาต่างๆ ของบ้านเมืองโดยรอบสยาม และบ้านเมืองบางแห่งที่คุ้นเคย แม้อาจจะห่างไกล เช่น มอญดูดาว ลาวดวงเดือน เขมรไทรโยค พม่าแทงกบ จีนเข็มเล็ก แขกต่อยหม้อ ฝรั่งรำเท้า ฯลฯ สะท้อนความสัมพันธ์ทางเครือญาติของคนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

3.
ครั้นเมื่อนำลีลาจากสำเนียงภาษาใด มาแต่งช่อเติมชั้นใหม่ให้ไพเราะยิ่งขึ้นแล้ว ครูเพลงไทยก็ให้เกียรติ “ที่มา” ของเพลงนั้น ด้วยการใส่ชื่อชาติพันธุ์นำหน้าไว้ เช่นกรณี สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นำเพลง “เขมรกล่อมลูก” มารังสรรค์เป็นเพลง “เขมรไทรโยค” อันเป็นอมตะเกินกว่าร้อยปีแล้ว และเป็นหลักฐานยืนยันว่า ศิลปวัฒนธรรมไม่เคยมีเขตแดน หากเลื่อนไหลถ่ายเทไป-มาได้เสมอ

4.
ยังไม่นับเพลง ญี่ปุ่นรำพึง แขกยะวา (ชวา) ญวนทอดแห ฯลฯ ที่บอกให้เรารู้ว่า มีจิตวิญญาณแห่ง “อาเซียน” ซึมแทรกอยู่ในพหุสังคมไทยมาช้านาน เพราะความที่ “เรา” เป็นเครือญาติกันทางวัฒนธรรม…อย่างยากจะตัดขาดจากกัน

5.
เป้าหมายของ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) จึงกำหนดไว้ชัดเจน คือ สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มีสำนึกเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกร่วมทางวัฒนธรรม และมีสำนึกร่วมในอัตลักษณ์ของภูมิภาค ภายใต้ความภูมิใจในอัตลักษณ์ตน

….

# 28 ธันวาคม 2558 นับถอยหลัง
อีก 2 วัน สู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community – AC)

*****
**ภาพ พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองมะริด เมียนมา
*เพลงบรรเลง พม่าประเทศ – คุณพระช่วย ออร์เคสตรา

หนังสือแนะนำ



บทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com