Day

ธันวาคม 5, 2019

บทกล่าวนำ 5/2 สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต

สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต 2) สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต คือ ภาพรวมงานการสร้างสรรค์ทุก ๆ ด้านที่ทำให้สังคมเจริญพัฒนา

บทกล่าวนำ 5/1 สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต

วัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่ซับซ้อน แต่อาจกล่าวโดยกว้าง ๆ ได้ว่า “วัฒนธรรม” ได้แก่ รูปการณ์จิตสำนึก แสดงออกทางโลกทรรศน์-ชีวทรรศน์”, ความคิด-ความเชื่อ, กฎ-ระเบียบ, ศาสนา, ค่านิยม, คุณธรรม, ความสามารถ, ความเคยชิน
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com