Day

พฤษภาคม 14, 2020

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 46 )

สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนบ้านเราไม่ใช่การไปฟื้นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาล้าสมัย แต่เป็นการให้ความรู้แก่ประชากรจำนวนมาก (digital info literacy) ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อเทคโนโลยียุคใหม่ ชาวไร่ชาวนา คนชายขอบ ผู้ประกอบการนอกระบบ เพื่อ “เพิ่มอำนาจ” (empower) ให้ประชาชน

นิตยสารรายเดือน“ทางอีศาน” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9

ขอนำแง่คิด มุมมอง กำลังใจ จากเพื่อนมิตรเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เมื่อก้าวย่าง “ทางอีศาน” ปีที่ 7 มาฉายซ้ำ เพื่อจะเดินหน้าร่วมกันสืบไป
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com