Tag

ทางอีศาน101

ว่าด้วยวัฒนธรรม

“วัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่สลับซับซ้อนรวมไปถึงวิทยาการ ความเชื่อ ศิลปะ คุณธรรมกฎหมาย ขนบประเพณี ความสามารถ และความเคยชินทั้งปวงที่มนุษย์ได้รับจากสังคม” - E.B. Tylor

แสนยานุภาพ

แสนยานุภาพ หรืออำนาจทางการทหารนั้นไม่ได้ชี้ขาดที่อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ชี้ขาดที่คน คนผู้เป็นประชาชนพลเมืองของประเทศนั้น ๆ เป็นสำคัญ คนในประเทศที่มีเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ คนในสังคมที่มีความอุดมมั่นคงทางอาหาร มีสมุนไพร มีฮีตคองคุณธรรม คนเหล่านี้ย่อมรักบ้านเกิดเมืองนอน ย่อมหวงแหนผืนแผ่นดินประเทศชาติยิ่งกว่าชีวิตของตน

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 101

เรื่องเด่นในฉบับ • เริ่มแล้ว “ล้านนาคดีศึกษา” โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ• ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมบ้านเกิด โดย ประวี ศรีนอก• “อ๋อปลา” เมนูบ้านนาในฤดูข้าวเขียว โดย “หลานเหลียน”• เพลินพิศ “ป่าดงนาบัว” ณ “บั...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com