ข่าวสารบ้านเมือง

ตามข่าวสารบ้านเมืองที่ปรากฏ ทั้งจากสื่อต่าง ๆ ตามวงสนทนา และตามตลาดตลี มักได้ยินได้เห็นแต่เรื่องของฝ่ายที่บริหารปกครองบ้านเมือง ผู้ที่มีตำแหน่งเกินความสามารถ คนที่มีอำนาจเกิดสติปัญญา คนที่มีเงินตราเกินเงินเดือน และมีความถ่อยเถื่อนเกินชาวบ้าน

วงจรชีวิตของคนเหล่านี้มักจะอยู่ในวังวนของความทะยานอยาก ของการแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์ และแก่งแย่งอำนาจเบ็ดเสร็จทางการเมือง

วงจรเช่นนี้หมุนวนจนเกิดเป็นกระแสนิยม รสนิยม ค่านิยม กระทั่งหยั่งรากฝังในสำนึกให้ผู้คนแหวกว่ายเหยียบหัวกันขึ้นไปสู่ภาพลวงตาจอมปลอม เกิดเป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบบ้านใหญ่ และการทุจริตคดโกง นี่คือธรรมเนียมนิยม คือวัฒนธรรมด้านที่เสื่อมทรามลง

พวกเขาเหล่านั้นคือตัวละครหลักบนเวทีการเมือง พ.ศ. นี้ การเลือกตั้งจึงยังเป็นเพียงปลายเส้นทางแห่งการเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนคนส่วนใหญ่ คนพันธุ์อุดมการณ์จึงต้องเข้มแข็ง บากบั่นอดทน ถนอมรัก ให้คำแนะนำและให้กำลังใจกัน

ท่ามกลางหลุมดำทางการเมือง ยังมีแสงสว่างที่พบเห็นสัมผัสได้จากประชาชนผู้เข้าถึง เข้าใจ และตื่นรู้ถึงอำนาจอธิปไตย สังคมประเทศชาติจะฝ่าวิกฤต เจริญก้าวหน้าไปได้ มีแต่คนส่วนข้างมากลุกขึ้นมาช่วงชิงเพื่อกำหนดทิศทางแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ตามข่าวสารบ้านเมือง มีผู้ประกาศคัดค้านต่อสู้การใช้กำลังเพื่อการรัฐประหารอย่างหนักแน่น มีผู้ปวารณาอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มีผู้รวมตัวกันหลอมความคิดฝัน ร่างเค้าโครงสังคมใหม่ ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติแล้ว

ประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นวิถีอารยะที่ผู้คนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียม เคารพเหตุผลกันและกัน มีวินัย ซื่อใสใจจริง เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเอง

ประชาธิปไตยจะได้รับการสถาปนาอย่างมั่นยืนผ่านกระบวนต่อสู้ทางการเมือง ย่อมเริ่มจากการเลือกตั้งที่เสรี มีกฎกติที่ยุติธรรม มีความต่อเนื่อง และชี้ขาดด้วยพลังจัดตั้งของสามัญชนคนมีจิตสำนึกที่มากขึ้น ๆ

ความรู้สึกทั้งหมด1717

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com