ความเป็นมา

ด้วยความขอบคุณคณะผู้ริเริ่มจัดทำหนังสือ อีศาน
นิตยสารเพื่อชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทางอีศาน
สํานักพิมพ์แม่คำผาง สำนักพิมพ์มิ่งมิตร และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในเครือบริษัท ชนนิยม จำกัด เกิดขึ้นมาและเจริญเติบใหญ่ขึ้นด้วยความเมตตาสนับสนุนของผู้อาวุโส และความร่วมมือร่วมใจของคนร่วมสมัยผู้ฝักใฝ่ในทางศิลปวัฒนธรรม งานของพวกเรานอกจากเป็นงานเลี้ยงชีพอย่างสุจริตชนแล้ว พวกเรายังคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางสังคมด้วย
ระยะเวลาที่ผ่านมา เราประคับประคองตนพออยู่ได้ มีงานที่สังคมตระหนักรับรู้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ผลงานหนังสือเล่มยังไม่แผ่ซ่านไปทั่วถึงทุกองคาพยพของกระแสสังคม ประกอบกับวัน-วัย แห่งชีวิตที่เหลืออยู่ ทำให้เราร่วมกันพินิจพิเคราะห์ใคร่ครวญว่า สมควรเลือกทำงานที่เรารักและถนัดที่สุด และที่สำคัญมากคือต้องเป็นงานที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
พวกเราเห็นร่วมกันว่าควรจัดทำนิตยสารรายเดือน หรือรายปักษ์ ตีพิมพ์จำหน่ายทั่วไป แต่จะเน้นเป็นพิเศษในภาคอีสาน เนื้อหาครอบคลุมทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและการเมือง เพื่อสื่อสารถึงคนหนุ่มสาว ถึงเพื่อนปัญญาชน อิสรชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มก้อนผู้ใฝ่ใจกับปัญหาบ้านเมืองและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ชมรมชาวอีสานในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงเพื่อนมิตรผู้ ใฝ่ความก้าวหน้าในขอบเขตทั่วประเทศและต่างแดน เริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อให้ช่วยเป็นสื่อสานต่อและกระจายสู่คนรากหญ้าต่อไป
วันนี้ประเทศไทยมีประชากรเกือบ ๗๐ ล้านคน เส้นแบ่งประเทศกำลังถูกทะลวงด้วยการดิ้นรนเอาตัวรอดของพลโลกกว่า ๖,๐๐๐ ล้านคนที่จวนเจียนล้นโลก เรื่องราวของปัจเจกบุคคลมีมากมาย ปัญหาสังคมสะสมซับซ้อน แต่ละภูมิภาคก็มีความหลากหลายเกินกว่ากลไกรัฐส่วนกลางจะเข้าถึงมูลเหตุและคิดหาทางแก้ไข
สำหรับภูมิภาคอาเซียน อีกเพียง ๔ ปีก็จะผนวกรวมเป็นประชาคมเดียวกัน ในซีกโลกตะวันตกเศรษฐกิจอเมริกาเสื่อมทรุด ยุโรปรวนเร ซีกโลกตะวันออก ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาหลายด้าน ประเทศจีนที่ผงาดขึ้นมาอีกครั้งกำลังขยายบทบาทไปรอบทิศ เส้นทางซึ่งบุกลงใต้ผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยนั้นต้องผ่านภาคอีสาน ถ้ามองภาพรวมของเขตเศรษฐกิจจีนกับอาเซียนก็พบว่า ภาคอีสานอยู่ในทำเลใจกลางของเขตเศรษฐกิจนี้
ภาวะที่โลกกำลังปรับเปลี่ยนดุลยภาพทุกด้าน ธรรมชาติแวดล้อมวิกฤตเต็มไปด้วยมลภาวะและมากไปด้วยปรากฏการณ์ประหลาดร้าย เราต้องเร่งเรียนรู้เรื่องประเทศของเรา ภูมิภาคของเรา และเรียนรู้เรื่องของสากลประเทศ
เราจะรวบรวมองค์ความรู้จากผู้รู้ จากเพื่อนมิตรทุกภูมิภาคนำมาปรับประสานกับเป้าหมายเฉพาะ โดยหยั่งลึกถึงรากเหง้า ถ่องแท้ในอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์วรรณา แล้วแผ่เชื่อมโยงถึงกันทั่วประเทศและทั่วโลก สร้างสำนึกรักถิ่นตน ขณะเดียวกันก็ก้าวพ้นการหลงยึดอยู่กับลักษณะเฉพาะถิ่น
บางมุมคิดของการริเริ่มจัดทำนิตยสารนี้ตรงกับข้อเขียน บทนำชีวิต ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม ท่อนที่ว่า
“ข้าพเจ้าคิดถึง การศึกษา ที่ไม่เพียงศึกษาในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย ในเครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา หากศึกษาได้ทุกวัน ทุกวัย ทุกสถานที่ ทุกเครื่องแบบ โดยไม่ต้องรอนโยบายรัฐบาลใด ๆ”
“ข้าพเจ้าเคยได้ใช้ การศึกษา เช่นนั้น ใช้ ศิลปะ อ่าน / เขียน เช่นนั้น เพื่อ ปรับหน้าดินชีวิต หรือ ดูแลผืนนาหัวใจ ที่กันดารแห้งแล้งของตัวเอง… ชีวิตที่เหลือจึงยังปรารถนาให้ลูกหลานร่วมแผ่นดินได้มีโอกาสปรับหน้าดินชีวิตตัวเองบ้าง…”
ชื่อนิตยสารของเราคือ อีศาน ได้แรงบันดาลใจจากชื่อบทกวี อีศาน ของ นายผี อัศนี พลจันทร ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕
การจัดทำนิตยสารสักฉบับ นอกจากกำหนดทิศวางแนวทางก้าวเดินให้สอดคล้องกับสภาพสังคมแล้ว เนื้อหาที่นำเสนอก็ต้องมีศิลปะ มีความถูกต้อง และต้องเตรียมงบประมาณสำหรับค่ากระดาษ ค่าจัดพิมพ์ ค่าแรงคนทำงาน การหาผู้สนับสนุน สมาชิก การจัดวางจำหน่าย และทีมงานผู้มีจิตหนึ่งใจเดียวกัน นับเป็นงานหนักกว่างานพ็อกเก็ตบุ๊กหลายเท่าตัว ดังนั้น โครงการจัดทำนิตยสาร อีศาน จึงเลือกเปิดตัวด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์(website) และเว็บแม็ก กาซีน (web magazine) ก่อน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ บอกข่าวเพื่อนมิตร เพื่อสรุปทิศทาง การกำหนดเนื้อหา หาเพื่อนร่วมคิดร่วมงานร่วมสนับสนุน และเพื่อทดลองเสนอสาระแต่ละแผนกแต่ละคอลัมน์
เว็บแม็กกาซีน เราจะจัดทำในรูปแบบ pdf file เปิดชมเหมือนหน้าหนังสือแม็กกาซีน เนื้อหาหลักเปลี่ยนแปลงเป็นรายปักษ์ โดยมีพื้นที่ปรับปรุงข่าวและกิจกรรมตลอด ส่วนเว็บไซต์แบบทั่ว ๆ ไปเราก็ทำ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกได้สะดวก
เมื่อสามารถออกนิตยสาร อีศาน ได้แล้ว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะยังคงไว้ เพื่อเสนอข่าวสาร การปรึกษาหารือ ถาม-ตอบปัญหาที่เร่งด่วน
ระยะเวลานับจากเปิดตัวสื่อ อี-อีศาน ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้แล้ว ภายใน ๖ เดือนคงเห็นความรุดหน้าที่เป็นรูปธรรม โดยจะกำหนดวันวางตลาดนิตยสาร อีศาน อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรธุรกิจเฉพาะของตน ในลักษณะบริษัทมหาชน ตั้งใจระดมผู้ร่วมหุ้นให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ท่าน
พวกเราผู้ริเริ่มและนำเสนอโครงการนิตยสาร อีศาน หวังอย่างยิ่งว่า จะได้รับกำลังใจ คำแนะนำ การสนับสนุนและความร่วมมือจากญาติมิตร รวมทั้งผู้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างเสริมองค์ความรู้แก่สังคมเช่นนี้
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com