วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๓ ]

0

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๓ ]

สัมภาษณ์

O พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู

การศึกษา
– เปรียญธรรม ๗ ประโยค
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
– ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.บ.)
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
– เจ้าคณะตำบลระหาน – เทพนิมิต เขต ๑
– เจ้าอาวาสวัดสนุ่นรัตนาราม อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

ประเด็น – ความสามัคคีในความหลากหลายชาติพันธุ์ และงานบุญผะเหวดที่ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนย์

สัมภาษณ์O พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู การศึกษา- เปรียญธรรม ๗ ประโยค- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.บ.)- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)ตำแหน่งฝ่ายปกครอง- เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๑- เจ้าอาวาสวัดสนุ่นรัตนาราม อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรประเด็น - ความสามัคคีในความหลากหลายชาติพันธุ์ และงานบุญผะเหวดที่ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนย์

โพสต์โดย ปรีดา ข้าวบ่อ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com