คำสุนทรในวันรับรางวัลศรีบูรพา ของ ทองแถม นาถจำนง

# ความดีใจและภูมิใจของผม

เมื่อทราบว่าได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ แน่นอนว่าปุถุชนก็ย่อมยินดี

ผมดีใจที่ได้เป็นรุ่นน้องของ “ศรีบูรพา” ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

ผมดีใจที่เกิดทันและได้รับใช้งานพี่อู๊ด – “รพีพร” ในสมัยที่พี่อู๊ดดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ผมดีใจที่ได้ร่วมสืบทอดมิตรสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องชาวจีน และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำหน้าที่ดั่งสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจีน

ผมดีใจได้แปลเอกสารจีนโบราณ ทั้งด้านวรรณคดี ปรัชญา และประวัติศาสตร์ ได้ช่วยให้วงวิชาการมีข้อมูลเพิ่มเติม และยกระดับความรับรู้ขึ้นไปอีก

ผมดีใจที่ได้เรียนรู้ปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ รู้หลักวัตถุนิยมวิภาษวิธี และวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ หลักคิดนี้เป็นกระบวนทัศน์ที่สร้างโลกทัศน์ – ชีวทัศน์ของผม ให้มีสำนึกต่อส่วนรวม มีจิตใจรับผิดชอบงานทางสังคม

ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ส่งมอบอาวุธที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวให้กับสังคมไทย อาวุธนั้นคือ “วัฒนธรรม” เราต้องรู้จักใช้อาวุธนี้ ป้องกัน ต่อต้าน ด้านลบของทุนนิยม ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ถูกต้อง เหมาะสม ให้เป็น “มันสมอง” มีแต่ใช้วัฒนธรรมกำกับควบคุมสองขา คือ ขาแนวคิดระบบเศรษฐกิจ และขาการเมือง ให้แข็งแรง ให้เดินถูกทางเท่านั้น โลกอนาคตจึงจะงดงาม

ผมทำงานเขียน งานแปล และทำกิจกรรมมาตลอดชีวิต ผมทำเพราะความรัก ผมทำเพราะเป็นความสุขของชีวิต

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมวันนี้

ขอบพระคุณครับ

ท อ ง แ ถ ม น า ถ จำ น ง

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com