บทบรรณาธิการ เข้มแข็งและสร้างสรรค์

เข้มแข็งและสร้างสรรค์

การเคารพตนเอง เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนหรือเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักแก่นและแรงส่งแห่งการเคารพในเพศสภาพ ชาติพันธุ์ ผิวสี ฐานะทางเศรษฐกิจ ความศรัทธาความเชื่อและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในหน้าที่การงาน ฯลฯ การเคารพตนเองเกิดจากการตระหนักรู้ว่า ชีวิตเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร และจากไปอย่างไรจึงมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์

ตั้งแต่มนุษย์รู้จักสะสม เก็บออม ถือครองทรัพย์สินส่วนบุคคล มีควำมเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ รูปการณ์จิตสำนึกในการแก่งแย่ง แข่งขัน ดูถูกเหยียดหยาม กดขี่ขูดรีดกันจึงค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น และหนักหน่วงฝังลึกมายาวนาน จากยุคบรรพกาลมาสู่ยุคอาณาจักรไพร่ทาส สถาปนายศขั้น ขึ้นเป็นผู้ปกครอง จนถึงยุคเงินเป็นใหญ่ โดยมีกฎข้อบังคับแห่งยุคสมัยนั้น ๆ รองรับกำกับทับถมซับซ้อนกันไปมาตามพัฒนาการของแต่ละสังคม

ในเรื่องเพศสภาพ ครั้งอดีตกาลนานโพ้น เรารับรู้กันว่ามีเพียงเพศชายและเพศหญิงเป็นหลัก มีหญิงที่ใจชายและชายใจหญิงบ้าง จนกระทั่งปัจจุบันจึงรับรู้ถึงความหลากหลายและมีรายละเอียดมากมาย ในประเทศไทยเราเกิดขบวนการทางสตรีนิยม มีการเคลื่อนไหวมาต่อเนื่องยาวนาน และมีกฎหมายรองรับสิทธิ์จนเป็นพลังหนึ่งในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

ภาวะการณ์ตามคตินิยมที่มองสตรีเพศเป็นช้างเท้าหลัง เป็นดอกไม้ของชาติ กระทั่งเป็นสินค้า ฯลฯ รวมถึงการดูถูกกดทับกันทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ในสังคมไทยนับวันคลี่คลายเบาบางลง แต่ก็ยังต้องปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยมที่ดีงามเพิ่มขึ้นและให้เกิดเป็นกระแสหลักทางสังคมให้ได้

เรื่องหญิง – ชาย เป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ใจมนุษย์ที่สุด ถ้าสังคมใดไร้ยุติธรรม ความเสมอภาคและการสร้างสรรค์ในเรื่องเพศสภาพแล้ว สังคมนั้นยังเรียกตนเองไม่ได้ว่ามีความศรีวิไล ข้างกายผู้ชายคือผู้หญิง ผู้หญิงที่มีทั้งแม่ ลูก ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและคนรัก ถ้าคนข้างกายผู้ชายไม่เข้มแข็ง ผู้ชายจะเข้มแข็งได้อย่างไร ครอบครัว สังคม ประเทศชาติจะเจริญมั่นคงได้อย่างไร

Related Posts

“คารคี” ฤๅษีหญิงแห่งโลกตะวันออก
ร่องรอยหลักฐาน
แม่ผู้เพาะต้นกล้าภาษา และวัฒนธรรมไทยในสวิส
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com