พรรคการเมือง และผู้แทนที่ควรเลือก

พรรคการเมือง และผู้แทนที่ควรเลือก

การเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ทุกคนต้องพร้อมแสดงบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะเป็นส่วนเสียงหนึ่งของอำนาจอธิปไตย เราจะเลือกพรรคการเมืองเช่นใด เลือกผู้อาสาเป็นตัวแทนของเราคนใด เข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภาอย่างสมเกียรติ


เลือกพรรคที่ตั้งขึ้นมาโดยมวลหมู่สมาชิกร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และร่วมร้อนหนาวอยู่กับประชาชนคนส่วนใหญ่ ตระหนักรู้โครงสร้างและสภาพสังคมไทย ร่างแนวทางนโยบายในการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา โดยมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ที่แน่ชัด เป็นเอกภาพ


เลือกบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีคุณธรรมความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ก้าวหน้า เห็นคนทุกคนทุกชนเผ่ามีศักดิ์ศรี เห็นรากร่วมแห่งพี่น้องชาวอาเซียน เข้าใจทุกเพศสภาพล้วนเท่าเทียมกัน


เลือกพรรคที่มีว่าที่นายกผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล มีอุดมการณ์การเมืองประชาธิปไตย คำพูดทุกคำทุกประโยค ทุกกิริยาการกระทำ ล้วนแต่เป็นแบบอย่าง สร้างขวัญกำลังใจและปลุกพลังชีวิตคนเล็กคนน้อย ให้ลุกตื่นขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาปากท้องเร่งด่วนเฉพาะหน้าของตนและชุมชน


พิจารณาถึงพรรคและบุคคลที่ลึกซึ้งในงานวัฒนธรรม บริสุทธิ์และจริงจังที่จะนำฮีดคองประเพณี วิถีชีวิตที่งดงามของพี่น้องประชาชน มาชี้นำงานเศรษฐกิจและงานความมั่นคงของสังคม


เปิดใจรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนคนหนุ่มสาว ด้วยพวกเขาและเธอเหล่านั้นจะเติบใหญ่ไปใช้ชีวิตและสร้างสังคมแห่งอนาคต พวกเขาและเธอเหล่านั้นจะเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่สู่โลกใหม่ที่สดใส

Related Posts

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 132
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com