สาส์นจาก “ทางอีศาน” – เถียงนาคือเคหาสวรรค์

0

เถียงนาคือเคหาสวรรค์

รับชมบทเพลง จากหมาเก้าหาง https://fb.watch/v/1eY15AGI-/

แดนอีศานกว้างใหญ่ วงศ์วานว่านเครือเหลือคณานับ แต่ด้วยถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกดูหมิ่นถิ่นแคลน ถูกกดทับทางวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน จึงอัตคัดขัดข้องต้องออกไปหาอยู่หากินตามเมืองใหญ่ ถึงกระนั้นยามประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม และภัยพิบัติธรรมชาติ ชีวิตหมู่บ้านยังรองรับผู้คนที่แตกพ่ายได้เสมอ

วันนี้เมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯกำลังเผชิญโรคห่าโควิดลามระบาด สถานพยาบาลไม่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไข้ ฝ่ายสาธารณสุขเสนอส่งผู้พลัดที่นาคาที่อยู่กลับสู่หมู่บ้าน ให้ใช้เถียงนากักตัวดูอาการและพักรักษาผู้ติดเชื้อ ซึ่งก็น่าภูมิใจที่ฝ่ายวางแผนกุมนโยบายเห็นคุณค่าหมู่บ้าน เห็นประโยชน์เถียงนาน้อยตามเรือกสวนไร่นา

ปัญญาชน นักคิด นักยุทธศาสตร์ พึงตระหนักว่าหมู่บ้านทั่วประเทศจำนวนร่วม 80,000 แห่งมีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของตน ทุกคนทุกชาติพันธุ์วรรณนา ล้วนทรงเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีภูมิปัญญา ซื่อสัตย์ สามัคคี และเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมสูงส่ง สาเหตุที่สังคมไทยในรอบกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาชะงักงัน ล้าหลัง ไร้ทิศทางอนาคต ก็เพราะพี่น้องพลเมืองคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกครอบงำย่ำยี ถูกกดขี่ขูดรีด

แผนงานที่จะชนะโรคห่าใหญ่ได้ รวมถึงการพลิกฟื้นประเทศชาติให้ศรีวิไลสง่างามสืบไป จักต้องเริ่มต้นตรงหมู่บ้าน ผู้คนต้องมีสิทธิ์เสรีภาพ ปัจจัยสี่เพียงพอ เปี่ยมด้วยพลังชีวิต มีความสุข จึงจะองอาจสามารถลุกขึ้นมาร่วมบริหารจัดการบ้านเมืองได้ โดยกำหนดใช้เถียงนาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ วางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิทัศน์ขึ้นใหม่ ปฏิรูปที่ดิน รักษาและจัดสรรระบบน้ำ เร่งการเกษตรกสิกรรมอินทรีย์ที่ปราณีต สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี

เมื่อได้คนดี มีความสามารถและคุณธรรมบริหารประเทศ มุ่งมั่นต่อยอดและสืบทอดวิถีบรรพชน สร้างวิสาหกิจชุมชน เน้นครัวของโลก งดงามด้วยฮีตคอง โดดเด่นในเอกลักษณ์แลอัตลักษณ์ถิ่นตน คนบ้านอื่นเมืองไกลย่อมปรารถนามาเยี่ยมชมสวรรค์บนผืนโลกแหล่งนี้.

————————————

“เถียงนา” ภาษากูยเรียก อะโรง เขมรเรียก กโตม/ขตวม เสียงสองศัพท์ไม่น่าแผลงเป็นเถียงนาได้. สันนิษฐาน ไถง แผลงมาเป็น เถียง. อีกสันนิษฐาน เถียง เกือบพ้องศัพท์จีน ถิ่ง หมายว่า กระท่อม. ศัพท์นี้วิวัฒน์มาอย่างไร คงต้องสืบค้นเปรียบเทียบถกเถียงกันต่อไป.

(จากหนังสือ ศัพท์สันนิษฐาน เล่ม 1, น.49. ประสิทธิ์ ไชยชมพู. สนพ.มิตรสุวัณภูมิ)

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com