คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (44) สมุทโฆษคำฉันท์ (32)

0

พราหมณ์

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๔๔)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๓๒)
ทองแถม นาถจำนง

พราหมณ์พฤฒิบาศ

สังคมไทยคุ้นเคยกับ “พราหมณ์” พิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เรา ทำทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็รู้จักพราหมณ์แค่เพียงว่า เป็นผู้ประกอบพิธี สวมอาภรณ์ขาว เกล้ามวย

อันที่จริงเรื่องพราหมณ์เป็นหัวข้อใหญ่มากอีกหัวข้อหนึ่งที่ควรศึกษาค้นคว้า

ถึงแม้จะมีชื่อเรียกว่าพราหมณ์ แต่พราหมณ์ก็แบ่งประเภทเป็นหลายกลุ่ม

พวกพราหมณ์บูชาไฟ มีมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาที่หนองโสน(เวียงเหล็ก)แล้ว บริเวณที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างราชธานีใหม่นั้น อยู่ใกล้สำนักนักพรต ชาวบ้านเรียกว่า “ชีกุน” คำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า “ชีกุณฑ์” แปลว่านักบวชผู้บูชาไฟ คือพราหมณ์นั่นเอง

ตกมาถึงยุครัตนโกสินทร์ พราหมณ์ในกรุงเทพมีสามพวก คือ พราหมณ์พิธี, พราหมณ์โหรดาจารย์ และพราหมณ์พฤฒิบาศ

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ใน “นิราศนครวัด” ความตอนหนึ่งว่า

“มีกิจเรื่องหนึ่งซึ่งตั้งใจจะมาสืบหาความรู้จากพวกพราหมณ์ที่กรุงกัมพูชา ด้วยพราหมณ์ในกรุงเทพฯ มี 3 พวก พวกพราหมณ์พิธีมากจากเมืองรามนคร พวกพราหมณ์โหรดาจารย์มาจากเมืองพัทลุง พวกพราหมณ์พฤฒิบาศไปจากกรุงกัมพูชา เคยสืบได้ความจากพราหมณ์ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุงว่า ต้นสกุลพราหมณ์พิธีมาจากเมืองรามนคร ส่วนพราหมณ์โหรดาจารย์นั้นได้ความว่าต้นสกุลมาจากเมืองพาราณสี แต่พวกพราหมณ์พฤฒิบาศสืบในกรุงเทพไม่ได้ความว่าต้นสกุลมาจากไหน จึงหมายจะถามพวกพราหมณ์ที่กรุงกัมพูชา ได้ถามพระครูท่านบอกได้แต่ว่า “มาแต่พนมไกลาส” หมายความว่ามาจากเขาไกลาส พวกฝรั่งนักเรียนโบราณคดีที่ไปด้วยกันถึงฮา เป็นอันสิ้นกระแสสืบไม่ได้ความว่าพวกพราหมณ์พฤฒิบาศเดิมอยู่เมืองใดในมัชฌิมประเทศ”

พราหมณ์พฤฒิบาศ เป็นชื่อพราหมณ์พวกหนึ่ง สำหรับพรมน้ำมนต์ในพระราชพิธี; ครูในการจับช้าง, หมอเฒ่า ก็เรียก.

ในสมัยสุโขทัยพราหมณ์น่าจะมีความใกล้ชิดกับราชสํานักพอสมควร คือคงจะเป็นทั้งครู ที่ปรึกษา และราชนิติ นอกจากนี้ยังพบคําว่า พฤฒิบาศ อยู่ในหลักศิลาจารึกด้วย หมายความว่า มีพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับช้าง หรือ คชกรรม และการปัดเสนียดจัญไร ในสมัยอยุธยาพราหมณ์มีความสําคัญต่อราชสํานักมาก เมื่อพิจารณาจาก พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน ปรากฏมีกรมของพราหมณ์ ๔ – ๕ ประเภท คือ ฝ่ายโหราจารย์ ฝ่ายปุโรหิต ฝ่ายศาล ฝ่ายพิธี และฝ่ายพฤฒิบาศ พราหมณ์ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมมียศสูงสุดที่พระมหาราชครู มีศักดินาหมื่นไร่ รองลงมาคือพระราชครู พระ พระครู หลวง ขุน หมื่น ประแดง และพราหมณ์รักษาเทวสถาน

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com