นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 33

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 33

฿100.00

◙ เรื่องเด่น
– อีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ – “โชติช่วง นาดอน”
– ประวัติ จิม ทอมป์สัน – วิลเลียม วอร์เรน บ้าน จิม ทอมป์สัน
– ลิเกป่า : ก่อนจะสิ้นสูญลมหายใจ (๑) อดีตที่ผ่านเลย – ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– หอไตรกลางนํ้าวัดทุ่งศรีเมือง – นิวัติ กองเพียร

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๓
ปีที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ฉบับ: พระอีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่

◙ เรื่องเด่น
– อีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ – “โชติช่วง นาดอน”
– ประวัติ จิม ทอมป์สัน – วิลเลียม วอร์เรน บ้าน จิม ทอมป์สัน
– ลิเกป่า : ก่อนจะสิ้นสูญลมหายใจ (๑) อดีตที่ผ่านเลย – ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– หอไตรกลางนํ้าวัดทุ่งศรีเมือง – นิวัติ กองเพียร

◙ เนื้อหาภายในเล่ม

๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๘ บทบรรณาธิการ คนเราก็คือคน
๙ จดหมาย | อ.สันติ ทิพนา, มน.
๑๑ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๕ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ผ่านสมมุติกาล
๑๗ เรื่องจากปก | ทองแถม นาถจำนง อีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่
๒๓ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หล่อทอง
๒๔ สัมภาษณ์ | กอง บก. จากห้องเรียนสู่การสร้างสรรค์ ที่นี่…สาขาวิชาการภาพยนตร์ฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓๒ เรื่องจากปก (เรื่องต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๒) | วิลเลียม วอร์เรน บ้าน จิม ทอมป์สัน ประวัติ จิม ทอมป์สัน
๓๔ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ กระบอง เทียนขี้ผึ้ง ตะเกียงนํ้ามันก๊าด
๔๐ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง ฝ่าข้ามความคิดหวังพึ่ง ปลดแอกชาวนาสู่ปลดเปลื้องหนี้สิน และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูมิปัญญาไทย
๔๖ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ดงอีจาน – จาน – จาร – จารพัต
๔๖ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล การต่อสู้เพื่อการอยู่รอดของ “ชุมชน” เรียนรู้จากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
๕๘ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เรื่องที่อยากบอกเล่าลูกหลานเฮาชาวอีสาน
๖๑ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๖๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๖๔ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ภาษาอีสาน
๖๘ วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ | ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล การแสดงพื้นบ้านอีสาน “วงโปงลาง” นับวันยิ่งพัฒนาเติบใหญ่
๗๑ รายงานด้วยภาพ | กอง บก. การท่องเที่ยวอีสานใหม่ ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์
๗๕ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” หนังสือเตือนพม่าที่ยกทัพมาตีเชียงใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
๗๘ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ลิเกป่า : ก่อนจะสิ้นสูญลมหายใจ (๑) อดีตที่ผ่านเลย
๘๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ สาวหาบนํ้ากิน
๘๖ รากเมือง | กาย อินทรโสภา เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๕)
๘๙ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล
๙๐ กลอนลำฮีต-คอง | สุนทร ชัยรุ่งเรือง ประเพณีเดือนยี่ (เดือนสอง)
๙๒ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนยี่
๑๐๒ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี วงศ์สวัสดิ์)
๑๐๘ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร หอไตรกลางนํ้าวัดทุ่งศรีเมือง
๑๑๐ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ข้าว มะพร้าว ตาล : เมรัยพฤกษ์ของไทย
๑๑๔ หมออีศาน | ศ.นพ.อมร เปรมกมล ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคด้วยธรรมชาติ (๑)
๑๑๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ทองใบ ทองเปาด์ : ทนายนักสู้จากลุ่มนํ้าชีผู้พิชิตรางวัลแมกไซไซ
๑๒๑ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๑๒๒ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ต้อนรับปีใหม่
๑๒๔ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ พี่น้องเดียว พี่น้องกัน
๑๒๖ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” นํ้าแยงซี รี่ไหล ไปบูรพา คลื่นซัดกวาดพา วีรชน หล่นลับหาย
๑๓๐ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ และ จารุณี ศรีหริ่ง มาทิเซ่น สาวผู้ไทในนอร์เวย์ (จบ) : เขยผู้ไทขนานแท้
๑๓๕ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” เป็ดย่างพิมาย
๑๓๖ เรื่องสั้น | สรยุทธ วาระกูล ฉลองปีใหม่
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๘
๑๔๖ รายงานโครงการสะหวันซิตี ทำไมต้องลงทุนในสะหวันซิตี
๑๕๑ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๒ โอ้ กุหลาบปากซัน ณ สองฝั่งของ
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ศิลปะอาเซียน ศิลปะลุ่มนํ้าโขง
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ นักรบ เผ่าภูรี
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com