การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านในตำบลโนนสุวรรณ ได้เสนอไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความจำเป็นที่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร ที่สำคัญคือ โรงพยาบาลอำเภอโนนสุวรรณไม่มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ

ในกรณีนี้ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อนุมัติเงิน 32 ล้านบาท ขุดเจาะบาดาลหกหัวเจาะ ลึก 150 เมตร และได้ดำเนินงานจนสำเร็จ มีการส่งมอบบ่อบาดาลให้กับองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลแล้ว

ขณะนี้สามารถใช้น้ำได้บางหมู่บ้าน กำลังรองบท้องถิ่นเพื่อขยายการส่งน้ำให้ทั่วถึง โดยเฉพาะรีบส่งไปยังโรงพยาบาล

กรณีนี้ให้บทเรียนเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เพราะ

หนึ่ง ~ ฝ่ายวิชาการกรมทรัพยากรธรณีมีข้อมูลว่าแม้ฝนไม่ตกติดต่อกัน 100 ปีก็ยังมีน้ำจากใต้ดินใช้

สอง ~ ในฤดูฝนสามารถทดน้ำฝนให้ซึมลงไปทดแทนน้ำใต้ดินได้แม้จะใช้เวลายาวนาน

สาม ~ เครื่องมือสำรวจแหล่งน้ำมีความทันสมัยและแม่นยำ

สี่ ~ เครื่องมือขุดเจาะน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพสูง

ห้า ~ สภาพดินภาคอีสานไม่ทรุดตัวเหมือนที่ราบลุ่ม

ทราบมาว่า ในภาคอีสานมีการอนุมัติขุดเจาะเพิ่มอีก 2 แห่ง ซึ่งถ้าขยายไปในพื้นที่แห้งแล้งกันดารให้ทั่วถึงก็จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างแน่นอน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com