Day

กรกฎาคม 3, 2022

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านในตำบลโนนสุวรรณ ได้เสนอไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความจำเป็นที่ชาวบ้านขาดแคนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร ที่สำคัญคือ โรงพยาบาลอำเภอโนนสุวรรณไม่มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com