รื่อง ขอเชิญร่วมดำเนินการจัดเวที ทางอีศานระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย

เรียน อาจารย์ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน

อ้างถึง ทางชีวิต “ทางอีศาน” ก้าวสู่ปีที่ ๗ ด้วยลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต “ทางอีศาน

ฉบับที่ ๗๓”

๑. ตามอ้างถึง นิตยสารรายเดือนของชาวอีศานและคนไทยทุกภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗ ด้วยลึกซึ้ง รากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต รู้ทางชีวิตของชาวอีศาน ที่วิวัฒนาการมานาน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ความแจ้งแล้วนั้น

๒. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดหนองคาย ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอท่านอาจารย์ปรีดาข้าวบ่อ ดังต่อไปนี้

๑) นำประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง “เมืองเพียเมืองโบราณ” ลงเผยแพร่ในนิตยสาร “ทางอีศาน”

๒) จัดเวทีเสวนา “ทางอีศาน” ระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย โดย “ทางอีศาน” สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดหนองคาย ประสานด้านสถานที่ฯ

๓) ทั้งนี้ ขอเชิญคณะทำงาน “ทางอีศาน” ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการ ณ ศูนย์พัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จังหวัดหนองคาย ยินดีเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่และอาหารกลางวันฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจักขอบคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถือ

นายสุบรรณ เชษฐา

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดหนองคาย


หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com