ปราสาทเมืองสิงห์

ตะวันออกสุดของป่าปราสาทบนผืนดินไทย เส้นทางโบราณสู่ชมพูทวีป

เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖๔๑ ไร่ หรือประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร แวดล้อมไปด้วยภูเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่านทางด้านทิศใต้ ลักษณะเมืองสิงห์มีผังเมืองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงโดยรอบทั้ง ๔ ด้าน ที่กลางเมืองมีโบราณสถานทรงปราสาท สร้างขึ้นตามแบบแผนของอารยธรรมกัมพูชาโบราณ นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุจำพวกประติมากรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นจำนวนมาก

ปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ผู้มีอำนาจอยู่ในเขตภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทยในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมืองสิงห์ได้หมดความสำคัญ และถูกทิ้งให้กลายเป็นเมืองร้างไป ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรกัมพูชาอันยิ่งใหญ่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานสำคัญสำหรับชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ จากนั้นก็ได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะเสริมความมั่นคง ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๐ นับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com