ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 [ 3/4 ]

0

# ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

[ 3/4 ]

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     ความตั้งใจได้มาไม่ยาก ความยากอยู่ที่การปฏิบัติตามความตั้งใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  การใช้ประวัติศาสตร์อ้างอิง จะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง เราต้องใช้ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต  จากการต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษของ พคจ. เป็นบทเรียนว่าเหตุใดเราถึงประสบผลสำเร็จได้ในอดีต และบทเรียนว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จต่อไป  เพื่อจดจำความตั้งใจและภาระหน้าที่ให้แม่นยิ่งขึ้น เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์อนาคตที่ดีงาม

      ถือประวัติศาสตร์เป็นจุดอ้างอิง บุกเบิกพัฒนาอนาคต ต้องยึดมั่นการนำอันเข้มแข็งของพคจ.  การทำเรื่องของจีนให้ดีขึ้นอยู่กับ พคจ. เป็นสำคัญ  ประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของประชาชาติจีนในช่วงกว่า 180 ปีที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์เต็ม 100 ปีของ พคจ. และประวัติศาสตร์กว่า 70 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนพิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า ไม่มี พคจ. ก็ไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีน และยิ่งไม่มีการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน  ประวัติศาสตร์และประชาชนได้เลือกสรร พคจ.  การนำของพคจ. เป็นเอกลักษณ์เชิงเนื้อแท้ของสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  เป็นความได้เปรียบมากที่สุดของระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  เป็นรากฐานและชีวิตของพรรคและบ้านเมือง ซึ่งเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์และชะตากรรมของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ

      ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ เราจำเป็นต้องยึดมั่นการนำอย่างรอบด้านของพรรค  ปรับปรุงการนำของพรรคให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างจิตสำนึก 4 ประการ ได้แก่ จิตสำนึกทางการเมือง จิตสำนึกที่ตั้ง จิตสำนึกแกนหลัก และจิตสำนึกที่สมาชิกพรรคต้องใช้ปฏิบัติการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามความต้องการของคณะกรรมการกลาง พคจ.  ยึดมั่นความเชื่อมั่น 4 ประการ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในหนทาง ทฤษฎี ระบบ และวัฒนธรรมของสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  ปกป้อง 2 ประการ ได้แก่ ปกป้องฐานะของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง เป็นแกนหลักของคณะกรรมการกลาง พคจ. และเป็นแกนหลักของทั้งพรรคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ปกป้องอำนาจรัฐและการนำแบบรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลาง พคจ. อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  จดจำ “เรื่องใหญ่ของบ้านเมือง” ยกระดับการบริหารพรรคให้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นประชาธิปไตย และเป็นไปตามกฎหมาย  แสดงบทบาทการนำแบบแกนหลักของพรรคอย่างเต็มที่ในการควบคุมที่ตั้งและประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ

      ถือประวัติศาสตร์เป็นจุดอ้างอิง บุกเบิกพัฒนาอนาคต จำเป็นต้องชี้นำให้ประชาชนจีนสามัคคีและต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม  บ้านเมืองก็คือประชาชน ประชาชนก็คือบ้านเมือง  การต่อสู้เพื่อบ้านเมือง เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของบ้านเมือง เรื่องที่ต้องรักษาไว้ก่อน คือ ใจของประชาชน รากฐาน สายเลือด และพลังของพคจ. ล้วนมาจากประชาชน  พคจ. เป็นตัวแทนของผลประโยชน์มูลฐานของประชาชนจำนวนไพศาลมาตลอด ร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นจะตาย ไม่มีผลประโยชน์พิเศษใดส่วนตัว ไม่เคยเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล หรือชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษใด ๆ มาโดยตลอด   แผนการใดที่จะแบ่งแยก พคจ. ออกจากประชาชน หรือทำให้เป็นปฏิปักษ์กันนั้น ล้วนจะล้มเหลวอย่างเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ทั้งสมาชิก พคจ.จำนวนกว่า 95 ล้านคน และประชาชนจีนจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนยอมรับไม่ได้

      ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ เราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยประชาชนอย่างใกล้ชิดในการสร้างประวัติศาสตร์ ยึดมั่นหลักการมูลฐานที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มใจ ยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ปฏิบัติตามแนวทางมวลชนของพรรค เคารพจิตวิญญาณการประดิษฐ์ของประชาชน ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนตลอดทั้งกระบวนการ พิทักษ์ความเที่ยงธรรมและยุติธรรมของสังคม ทุ่มกำลังในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เต็มที่ แก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและต้องการได้ข้อยุติโดยด่วน ผลักดันการพัฒนาอย่างรอบด้านของมนุษย์ เพื่อให้ความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวงมีผลคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นและเชิงเนื้อแท้

​​     ถือประวัติศาสตร์เป็นจุดอ้างอิง บุกเบิกพัฒนาอนาคต จำเป็นต้องผลักดันให้ลัทธิมาร์กซ์มีลักษณะของจีน ลัทธิมาร์กซ์เป็นแนวคิดชี้นำมูลฐานของการก่อตั้งพรรคฯ และสร้างชาติ เป็นจิตวิญญาณและธงนำทางของ พคจ.   พคจ. ยึดมั่นทฤษฎีพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์ ยึดมั่นหลักการการปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน สังเกตสถานการณ์แห่งยุค มีการกระทำทางประวัติศาสตร์ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างยากลำบาก เพื่อผลักดันให้ลัทธิมาร์กซ์มีลักษณะของจีนและมีลักษณะแห่งยุคสมัย  ชี้นำให้ประชาชนจีนผลักดันการปฏิวัติสังคมที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง เหตุใดที่ พคจ. ประสบความสำเร็จได้ สังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนมีความดีอย่างไร  สรุปแล้วเป็นเพราะว่า ลัทธิมาร์กซ์ใช้งานได้

      ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ เราจำเป็นต้องยึดมั่นในลัทธิมาร์กซ์และเลนิน  ความคิดเหมาเจ๋อตง  ทฤษฎีเติ้งเสี่ยงผิง  ความคิดสำคัญ “ตัวแทน 3 ประการ” (พคจ. เป็นตัวแทนของความต้องการในการพัฒนาพลังการผลิตที่ก้าวหน้าของจีน เป็นตัวแทนทิศทางการพัฒนาวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าของจีน และเป็นตัวแทนผลประโยชน์มูลฐานของประชาชนจำนวนมหาศาลของจีน)  ทัศนะการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนยุคใหม่อย่างรอบด้าน ยึดมั่นการผสมผสานทฤษฎีพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์เข้ากับสภาพความเป็นจริงของจีนอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้เข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของประชาชาติจีน โดยใช้ลัทธิมาร์กซ์สังเกต วินิจฉัย และชี้นำยุคสมัย  พัฒนาลัทธิมาร์กซ์ที่มีลักษณะจีนร่วมสมัย และลัทธิมาร์กซ์แห่งศตวรรษที่ 21 ต่อไป

      ถือประวัติศาสตร์เป็นจุดอ้างอิง บุกเบิกพัฒนาอนาคต จำเป็นต้องยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  การเดินบนหนทางของประเทศตนเป็นที่ตั้งของทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติของพรรค   ยิ่งไปกว่านั้น ยังคงเป็นข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ที่ได้มาจากการต่อสู้นับ 100 ปีของพรรคฯ สังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนเป็นผลสำเร็จ รากฐานของพรรคและประชาชนจีนที่ขจัดความยุ่งยากนานัปการ ทุ่มทุนไปมหาศาล เป็นหนทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน   จีนยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  ผลักดันให้อารยธรรมทางวัตถุ การเมือง จิตใจ สังคม และระบบนิเวศพัฒนาอย่างสอดประสานกัน  ประดิษฐ์คิดค้นหนทางใหม่ของความทันสมัยแบบจีน และประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่ของอารยธรรมมนุษยชาติ

      ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ เราจำเป็นต้องยึดมั่นในทฤษฎี แนวทาง และยุทธศาสตร์พื้นฐานของพรรค ผลักดันการจัดวางโดยรวมของการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และอารยธรรมระบบนิเวศรวม 5 ด้านอย่างพร้อมเพรียงกัน  ผลักดันการจัดวางทางยุทธศาสตร์ “4 รอบด้าน” ได้แก่ สร้างสรรค์ประเทศทันสมัยแห่งสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ดำเนินการปฏิรูปให้ลงลึกอย่างรอบด้าน บริหารบ้านเมืองตามกฎหมายอย่างรอบด้าน และบริหารพรรคให้เข้มงวดอย่างรอบด้าน ดำเนินการปฏิรูปและเปิดกว้างให้ลงลึกอย่างรอบด้าน  พิจารณาจากขั้นตอนการพัฒนาใหม่ ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างบริบูรณ์ ถูกต้องและรอบด้าน เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นโครงสร้างการพัฒนาใหม่  ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพ  ผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นตัวของตัวเองและมีความเข้มแข็ง  ประกันให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านเมือง  ยึดมั่นการบริหารบ้านเมืองตามกฎหมาย  ยึดมั่นระบบค่านิยมแกนหลักของสังคมนิยม  ยึดมั่นประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นท่ามกลางการพัฒนา  ยึดมั่นให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและผลักดันความมั่งคั่งของประชาชน ความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ความสวยงามของจีนอย่างกลมกลืนกัน

     ประชาชาติจีนมีอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ในวิวัฒนาการกว่า 5,000 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีภาคปฏิบัติต่อสู้เป็นเวลา 100 ปี มีประสบการณ์เป็นพรรครัฐบาลและสร้างชาติเป็นเวลากว่า 70 ปี  เราเรียนรู้และเอาอย่างผลสำเร็จทุกอย่างของอารยธรรมมวลมนุษย์ เปิดรับข้อเสนอที่เป็นคุณและข้อวิจารณ์ที่มีเจตนาดีทุกข้อ  ทว่าเราไม่รับการสอนสั่งที่หยิ่งผยองถือตัวเป็น “ปรมาจารย์” เป็นอันขาด!  พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนจะเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางที่เลือกเองด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า กุมหนทางการพัฒนาและความก้าวหน้าของจีนอย่างมั่นคงไว้ในมือของตนเอง

     จำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์อนาคต เร่งสร้างความทันสมัยของการป้องกันประเทศและกองทัพให้เร็วขึ้น  การสร้างประเทศเข้มแข็งต้องสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของกองทัพจึงจะนำไปสู่สร้างความมั่นคงของประเทศ  การยืนหยัดในพรรคฯ เป็นผู้บัญชาการกระบอกปืนและสร้างสรรค์กองทัพประชาชนของตนเอง ถือเป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันจะถูกหักล้างได้และได้มาจากการต่อสู้ของเลือดกับไฟ   กองทัพประชาชนสร้างคุณงามความดีเพื่อพรรคฯ และประชาชน เป็นเสาหินค้ำจุนในการปกป้องบ้านเมืองสีแดงและรักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ ทั้งยังเป็นพลังอันเข้มแข็งต่อการรักษาสันติภาพในภูมิภาคและทั่วโลก

     ในกระบวนการยุคใหม่ เราต้องดำเนินแนวคิดพรรคฯ สร้างกองทัพให้เข้มแข็งเกรียงไกรรอบด้านในยุคใหม่ ดำเนินยุทธศาสตร์การทหารสมัยใหม่ ยืนหยัดพรรคฯ เป็นผู้นำสัมบูรณ์ต่อกองทัพประชาชน ยืนหยัดหนทางเสริมสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งโดยมีลักษณะพิเศษของจีนเอง เดินหน้าสร้างกองทัพด้วยการเมือง สร้างเสริมสมรรถภาพของกองทัพด้วยการปฏิรูปด้วยวิทยาศาสตร์และด้วยบุคลากร รวมถึงบัญชาการกองทัพตามกฎหมายรอบด้าน  สร้างกองทัพประชาชนจีนเป็นกองทัพระดับแนวหน้าของโลก เพื่อพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน ความมั่นคง และผลแห่งการพัฒนาประเทศด้วยกำลังความสามารถที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นกว่าเดิม

     จดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และการสร้างสรรค์อนาคต ต้องเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง สันติภาพ ความปรองดอง และความสมานฉันท์เป็นแนวคิดที่ประชาชาติจีนใฝ่หาและสืบสานมาโดยตลอดในช่วงเวลากว่า 5,000 ปี  สายโลหิตของประชาชาติจีนไม่มีพันธุกรรมรุกรานผู้อื่นและวางตัวเป็นใหญ่  พรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาใจใส่อนาคตและชะตากรรมของมวลมนุษย์ ร่วมกับพลังก้าวหน้าทุกพลังของโลก จับมือก้าวไปด้วยกัน  จีนเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาโลก และเป็นผู้รักษาระเบียบสากล

     บนกระบวนการใหม่ เราต้องชูธงสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้ประโยชน์ร่วมกัน  ดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ยืนหยัดหนทางการพัฒนาที่สันติ  เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่นใหม่  เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ  เดินหน้าโครงการ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสใหม่แก่โลกด้วยการพัฒนาใหม่ของจีน    พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะร่วมกับทุกประเทศและประชาชนที่รักสันติภาพต่อไป เชิดชูค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติที่มุ่งสันติภาพ การพัฒนา ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม  ยืนหยัดความร่วมมือ ไม่ทำการเป็นปฏิปักษ์กัน  ยืนหยัดการเปิดเสรี ไม่ทำการปิดล้อม  ยืนหยัดการอำนวยประโยชน์แก่กัน ไม่ใช้เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์  คัดค้านความเป็นมหาอำนาจใหญ่และการเมืองที่ถืออำนาจบาตรใหญ่  ผลักดันวงล้อแห่งประวัติศาสตร์ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่สว่างไสว

     ประชาชนจีนเป็นประชาชนที่เลื่อมใสความเป็นธรรมและไม่หวาดหวั่นทารุณกรรม  ประชาชาติจีนเป็นประชาชาติที่รู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใจในตนเองอย่างแรงกล้า แต่ไหนแต่ไรมาประชาชนจีนไม่เคยรังแก กดขี่ หรือใช้ประชาชนประเทศอื่นเป็นทาส  ไม่เคยทั้งในอดีต ไม่มีในปัจจุบัน และจะไม่มีในวันข้างหน้า    พร้อมกันนี้ประชาชนจีนก็จะไม่อนุญาตให้กลุ่มอิทธิพลภายนอกใด ๆ เข้ามารังแก กดขี่ และใช้เราเป็นทาส  ผู้ใดคิดเพ้อฝันจะทำเช่นนี้ย่อมจะพุ่งชนกำแพงเหล็กกล้าที่ทำจากเลือดเนื้อของประชาชนจีนกว่า 1,400 ล้านคนจนบาดเจ็บและเสียเลือด

     จดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์อนาคต ต้องดำเนินการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ใหม่ครั้งประวัติศาสตร์มากมาย  ความกล้าต่อสู้และเอาชนะเป็นพลังทางจิตใจอันเข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนิดไม่อาจชนะได้  การสานฝันอันยิ่งใหญ่ให้เป็นจริงขึ้นต้องการการต่อสู้อย่างทรหดอดทนและไม่ท้อถอย  เมื่อเทียบกับช่วงใด ๆ ในประวัติศาสตร์แล้ว ทุกวันนี้เราเข้าใกล้เป้าหมาย มีความมั่นใจ และความสามารถมากขึ้นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ให้กับจีน  พร้อมต้องตระเตรียมการใช้ความพยายามอย่างหนักและยากลำบากกว่าเดิมด้วย

     ในกระบวนการใหม่เราต้องเพิ่มสำนึกต่อข้อกังวล ความสงบต้องสำนึกถึงความอันตราย ดำเนินวิสัยทัศน์ความมั่นคงแห่งชาติในภาพรวม ส่งเสริมการพัฒนากับความมั่นคงอย่างสมดุล ดำเนินยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ให้กับจีนควบคู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ 100 ปีของโลก  รู้ชัดลักษณะใหม่และความต้องการใหม่อันเกิดจากความขัดแย้งหลักที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมเรา  รู้ชัดความขัดแย้งใหม่และความท้าทายใหม่ที่เกิดจากทางสากลที่สลับซับซ้อน  กล้าที่จะต่อสู้  ถนัดในการต่อสู้ เจอภูเขาก็ตัดถนน เจอธารน้ำก็สร้างสะพาน  กล้าที่เอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายทุกชนิด

     จดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์อนาคต ต้องสร้างเสริมความสามัคคีลูกหลานประชาชาติจีน  ในกระบวนการต่อสู้เป็นเวลา 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดแนวรบเอกภาพให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญมาโดยตลอด สร้างเสริมแนวรบเอกภาพที่กว้างขวางที่สุดอย่างต่อเนื่อง สามัคคีทุกพลังที่สามัคคีได้ ระดมทุกปัจจัยที่เป็นคุณและระดมได้ ผนึกพลังอย่างสุดขีดเพื่อต่อสู้ด้วยกัน  แนวรบเอกภาพที่รักชาติเป็นหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในการเรียกความสามัคคีจากลูกหลานประชาชาติจีนทั้งปวงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ให้กับจีน

     บนกระบวนการใหม่ เราต้องยืนหยัดความสามัคคีและการรวมตัวครั้งใหญ่  ยืนหยัดความเป็นเอกฉันท์และความหลากหลายควบคู่กันไป  นำทางด้วยการเมืองและความคิดมากขึ้น  ผนึกฉันทามติอย่างกว้างขวาง รวมบุคลากรชั้นยอดทั่วโลก พยายามแสวงหาตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุด  เขียนวงกลมที่มีศูนย์กลางซ้อนทับกันสนิทใหญ่ที่สุด ให้ลูกหลานประชาชาติจีนทั้งปวงทั้งในและต่างประเทศคิดในสิ่งเดียวกัน ลงแรงในที่เดียวกัน ผนึกกำลังโหมไปทั่วเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่แก่ประเทศชาติ

     จดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์อนาคต ต้องเดินหน้าสร้างพรรคฯ ซึ่งเป็นโครงการอันยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ ความกล้าในการปฏิวัติตัวเองเป็นจุดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น ๆ  พรรคฯ ของเราผ่านการต่อสู้และทดสอบมาอย่างโชกโชน แต่ยังคงเต็มไปด้วยพลังอันคึกคักดั่งรุ่งอรุณ สาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ เรายืนหยัดพรรคฯ ต้องกำกับดูแลพรรคฯ บริหารพรรคฯ อย่างเคร่งครัดรอบด้านมาโดยตลอด  รับมือกับความเสี่ยงและบททดสอบในแต่ละช่วงด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  ประกันให้พรรคฯ ของเราอยู่ในอันดับต้น ๆ ของยุคสมัยมาโดยตลอด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งของสถานการณ์โลก  เป็นเสาหลักของประชาชนทั่วแผ่นดินมาโดยตลอดท่ามกลางการรับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายนานัปการทั้งในและนอกประเทศ 

     บนกระบวนการใหม่เราต้องจดจำกฎเกณฑ์ที่ว่า “การตีเหล็กนั้นต้องพึ่งพาความแข็งแรง” เพิ่มสำนึกทางการเมืองที่บริหารพรรคฯ อย่างเข้มงวดรอบด้านตลอดกาล  การสร้างสรรค์ทางการเมืองของพรรคฯ เป็นกองบัญชาการ  เดินหน้าสร้างพรรคฯ ซึ่งเป็นโครงการยิ่งใหญ่ครั้งใหม่แห่งยุคใหม่  กระชับระบบองค์กรจัดตั้งของพรรคฯ อย่างต่อเนื่อง  ลงแรงสร้างทีมงานผู้นำที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความสามารถเพียบพร้อม  แน่วแน่ส่งเสริมระบบการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต  กำจัดทุกปัจจัยที่จะทำลายความก้าวหน้าและความบริสุทธิ์ของพรรคฯ  กำจัดทุกไวรัสเชื้อโรคร้ายที่มุ่งบ่อนทำลายความแข็งแกร่งของพรรคฯ  ประกันให้พรรคฯ ไม่เปลี่ยนคุณภาพ ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนรส  ประกันให้พรรคฯ เป็นศูนย์กลางแกนนำที่เข้มแข็งในกระบวนการยืนหยัดและส่งเสริมสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่

________________________________

แปลเรียบเรียงภาคภาษาไทยโดย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน – CMG.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com