ฝันดีปีใหม่

คนเราต้องมีความฝัน มีจินตนาการ ฝันที่งามพร้อมย่อมเกิดจากพื้นฐานความเป็นจริงรองรับ ผ่านการคิดกรอง เป็นฝันที่กว้างไกลกว่าผลประโยชน์ส่วนตน หรือเฉพาะกลุ่มพวกพ้อง

ในเรื่องปากท้อง เราฝันสร้างประเทศไทยด้านเศรษฐกิจด้วยเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องในทุกด้าน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นเลิศ ประชาชนคนเล็กคนน้อยสามารถเข้าถึง มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรธรรมชาติ ไร้สิ้นซึ่งการผูกขาดกินรวบ

ในเรื่องความเป็นธรรม เราฝันถึงความเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ที่รับผิดชอบ กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ รัฐธรรมนูญต้องสร้างกติกาให้คนเห็นหัวคน ทุก ๆ คนเป็นองค์ประธานแห่งสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ไม่มีลูบหน้าปะจมูก ไม่มีสองมาตรฐานไม่มีอภิสิทธิ์ชน หมดสิ้นการกอบโกยโกงกิน

ในทางการเมืองการปกครอง ทุกคนตระหนักในความสำคัญของงานบริหารจัดการผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ต้องมีส่วนร่วมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รู้พิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุผลยอมรับเสียงข้างมาก เคารพเสียงส่วนน้อย คนที่เสนอตัวเข้าไปทำงานบริการภาครัฐ ภาคการเมืองต้องมีธรรมาภิบาล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างชุมชนสังคมแวดล้อมต้องเข้มงวดตรวจสอบตัวแทนของตน

ในเรื่องสังคมวัฒนธรรม เราฝันเห็นหมู่บ้านปราศจากสิ่งเสพติด ผู้คนถ่องแท้ภาวะเพศสภาพ ชุมชนเรียนรู้อยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม ศรัทธาในผู้คนที่ศรัทธาทุกศาสนา เห็นความงดงามในความหลากหลายของชาติพันธุ์วรรณนา ลึกซึ้งถึงภาษาพูดภาษาเขียนของทุกเผ่าพงศ์ เข้าถึงแก่นหัวใจงานบุญประเพณี และสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทุกแห่งทุกชนิดประเภท

วันคืนขณะปัจจุบันนี้ เราต้องการการคิดใหม่ทำใหม่ ต้องกลับหลังหันให้กับเส้นทางเดิมที่ก้าวเดินมา กลับหลังหันให้กับพฤติกรรมตามขนบจารีตที่ล้าหลัง แสวงหาเพื่อนมิตร สร้างเครือข่าย กระจายความคิดขยายงานออกไป

คนที่มีความฝัน มุ่งมั่นตั้งใจ ย่อมใฝ่ในเรื่องใหญ่เรื่องหลักการ รู้ให้อภัยในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ พูดในเรื่องที่มีประโยชน์ ลงมือทำเพื่อส่วนรวม ยินดีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ผู้คนได้กินอิ่มนอนอุ่นมีความเจริญ ดีงาม และเป็นธรรม

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com