มงคลนิมิต สู่จิตทรรศน์ “ศตวรรษิกชน”

4

e-shann21_Southeast Asian Lullaby

มงคลนิมิต สู่จิตทรรศน์ “ศตวรรษิกชน”
คอลัมน์: อุษาคเนย์เห่กล่อม
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๑
ปีที่๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๗
“จินตรัย”

๏ เถลิงดิถีปีใหม่ใจใสผ่องแผ้ว
สุขเพริศแพร้วแน่วแล้แท้อบอุ่น
สุขภาพดีปรี่รักล้อมหอมละมุน
มงคลหนุนกรุ่นสรรเสริญเจริญงาม ๚๛

ณ วารกาลเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ ขออำนวยพรดลบันดาลผู้อ่านทุกท่านได้บริบูรณ์ด้วยสุขสนุก สุขสบาย สุขสว่าง สุขสงบ สุขสง่า สุข เท่าทัน และอายุมั่นขวัญเพริศพร้อยเป็นร้อยปี กันอย่างถ้วนหน้าสืบไป…

องค์การสหประชาชาติได้นิยามไว้ว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ หรืออายุ ๖๕ ปีขึ้นไป เกินร้อยละ ๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท่านผู้อ่านทราบไหมว่า ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยของเรามีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด ! จากข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี ๒๕๕๕ พบว่าประชากรไทยที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ ๑๒.๕๙ ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศอาเซียน รองลงมาคือสิงคโปร์ร้อยละ ๑๒.๒๕ และอันดับสามเป็นเวียดนามมีร้อยละ ๘.๕๓ เป็นดัชนีสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งทำให้อัตราการเกิดน้อยลง และประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ถือว่าเป็นข่าวดีที่นำมาฝากพี่น้องชาวไทยในวาระปีใหม่นี้…อ่านต่อทั้งหมดในเล่ม

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com