ทำไมมนุษย์จึงมีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกเวลา

กาลอันล่วงเลยมาจนไม่สามารถกำหนด ช่วงเวลา กำหนดวัน กำหนดเดือน กำหนดปีที่ เกิดเหตุการณ์ด้านการ สืบพันธุ์ เพศสัมพันธ์ กามารมณ์ และไม่สามารถที่จะกำหนดเป็น ศตวรรษได้ โดยเริ่มต้นจากกาลครั้งหนึ่งนานมา แล้ว มีอยู่สมัยหนึ่งพระอินทร์ผู้เป็นเทพเจ้าแห่ง สิ่งทั้งมวลบนโลกภิภพ อีกทั้งยังเป็นจอมเทพ แห่งเทวโลก มนุษย์โลก และสัตว์โลกทั้งหลาย ทุกชีวิตที่ลงมาเกิดในโลกทั้ง ๓ นี้ จะต้องผ่าน การอนุญาตจากพระองค์ท่านก่อนจึงจะมาเกิด เป็นสรรพสิ่งนั้น ๆ ได้

กาลครั้งหนึ่งพระอินทร์เสด็จ ณ วิหาร สถานเพื่อที่จะส่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลงมา เกิดบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เมื่อมนุษย์และสรรพ สัตว์ต่าง ๆ เช่น สิงโต เสือ ช้าง แมลง หนู สุนัข กบ เขียด อึ่งอ่าง วัว ควาย หนู นก คางคก งู เต่า เหล่านี้เป็นต้น ได้มารวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อย แล้ว เทวดาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ วิหาร สถานจึงได้ทูลให้พระอินทร์เสด็จมาสั่งการต่อ สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้ไปเกิดยังโลกมนุษย์ โดยพระอินทร์ให้ปฏิบัติตามหลักมนุษย์ธรรมขั้น พื้นฐานโดยทั่วไป เมื่อลงไปเกิดบนโลกแล้วให้ถือ ปฏิบัติตามคุณธรรม โลกนี้ก็จะน่าอยู่และมีความ สุขทั่วหน้ากัน โดยพระอินทร์ได้บอกเป็นข้อ ๆ

ไปตามลำดับ ได้แก่

ข้อที่ ๑. ให้พวกเราทั้งหลายอย่าได้ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเราจะเป็นสัตว์ต่าง เผ่าพันธุ์กัน

ข้อที่ ๒. ให้พวกเราทั้งหลายอย่าเอาของคน อื่นโดยทางมิชอบ โดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ยินยอม ด้วยความสมัครใจ

ข้อที่ ๓. ให้พวกเราทั้งหลายจงรักเชื้อสาย ญาติมิตรของตนเอง อย่าผิดประเพณีของพวก ตน

ข้อที่ ๔. ให้พวกเราทั้งหลายอย่าปากไวกว่า สมอง โกหกหลอกลวงผู้อื่น ในลักษณะต่าง ๆ

ข้อที่ ๕. ให้พวกเราทั้งหลายเลือกกินเลือก ดื่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และอย่าประมาทใน ชีวิตประจำวัน

ซึ่งการให้พรในครั้งนี้เป็นการสั่งเสียครั้ง สุดท้ายด้วย เมื่อพระอินทร์ได้ตรัสแนวทางเพื่อ นำไปปฏิบัติจบลง สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็กล่าว ขึ้นพร้อมกันว่า สาธุ นอกจากนี้แล้วพระอินทร์ ยังมีความเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่ง คือการสืบพันธุ์ เพื่อให้มีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ต่อไปไม่ให้สูญไปจาก โลกนี้ พระองค์จึงได้เรียกมาถามเป็นลำดับไป อันดับแรกพระองค์ได้ถามกับนกเขาและนกชนิด อื่น ๆ บางชนิดว่า

“พวกนกเขาจะเลือกช่วงไหนในการ สืบพันธุ์”

พวกนกเขาจึงตอบว่า “ข้าพระองค์เป็น จำพวกแรกที่ได้ตอบก่อน ดังนั้นขอเลือกเป็นช่วง เดือนแรกของปีเลย คือ เดือน ๑ พระเจ้าข้า”

แล้วพระอินทร์ก็ให้ลงมาเกิด ต่อมา พระอินทร์จึงตรัสถามขึ้นว่า

“มีใครจะลงไปเกิดเป็นลำดับต่อไป” พวก หนู ๆ ทั้งหลายจึงสมัครลาไปเป็นลำดับต่อมา พระอินทร์จึงตรัสถามว่า

“แล้วจะพากันสืบพันธุ์ตกลูกช่วงระยะ เวลาไหน ให้เลือกเอาเองเลย”

ฝ่ายพวกหนู ๆ ทั้งหลายจึงพากันตกลงกัน ว่า “ข้าพเจ้าพวกหนู ๆ ทั้งหลายปรึกษากันแล้ว ว่าจะเอาเดือน ๒ ต่อจากนกไปเลย” หนูตัวหนึ่ง กล่าวขึ้น จากนั้นพวกนกเค้า นกอีแซว และกา ได้กล่าวขึ้นว่า “พวกนกเหล่าอื่นได้ไปเกิดแล้วแต่ พวกข้าพระองค์ยังตกค้างอยู่ ดังนั้นขอให้ พระองค์ท่านอนุญาตให้ไปเกิดยังโลกมนุษย์ด้วย เถิด” เมื่อพูดจบได้สงบเสียงไปครู่หนึ่ง แล้ว พระอินทร์จึงตรัสขึ้นว่า

“แล้วเจ้าจะเอาช่วงไหนเป็นเวลาสืบทอด วงศ์สกุลของพวกเจ้า” พวกนกเค้า นกอีแซว และกา ทั้งหลายจึงตอบขึ้นพร้อมกันว่า

“แล้วแต่พระองค์จะประทานเวลาให้ก็แล้ว กัน”

“เอาเดือน ๓ ไปเลยจะได้ต่อจากเพื่อนที่ ลงไปแล้ว”

พระอินทร์ตรัสขึ้นหลังจากนั้นจึงประทาน อนุญาตให้พวกนกที่เหลือไปเกิด

“ขอให้พวกข้าพระองค์เป็นอันดับต่อไป เถิด” จักจั่นเอ่ยขึ้น

“แล้วพวกเจ้าจะเอาช่วงเดือนไหนเป็นช่วง สืบพันธุ์กันล่ะ” พระอินทร์ตรัสถามขึ้น

“พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเลือกเอาเดือน ๔ หน้าแล้งในการวางไข่” แล้วพระอินทร์ก็ทรง อนุญาตแล้วให้ลงไปเกิด

“ใครจะเป็นอันดับต่อไปล่ะ” พระอินทร์ ตรัสขึ้น บริเวณวิหารสถานเงียบไปครู่หนึ่ง “พวก ข้าพระองค์ขอสมัครไปเกิดเป็นอันดับต่อไป พวก กิ้งก่าทั้งหลายกล่าวด้วยเสียงอันดังขึ้นและกล่าว ต่อไปว่า

“พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะเลือกเอาเดือน ๕ หน้าแล้งจัดเลยในการสืบพันธุ์วางไข่ เพื่อสืบทอด ทายาท” เมื่อพูดจบพระอินทร์ก็ได้ส่งลงมาเกิด ตามลำดับ

“แล้วจะเป็นพวกไหนต่อไป” พระอินทร์ ตรัสต่อกับจำพวกอึ่งอ่าง กบ เขียด ทั้งหลายได้พูดขึ้นก่อนใคร ๆ ที่เหลือเลยว่า

“ขอให้เป็นพวกพระองค์ทั้งหลาย ที่จะขอ ลงไปเกิด และขยายเผ่าพันธุ์ของพวกตน เพราะ เป็นช่วงฝนตกในระยะแรก ๆ พอดีจะตรงกับ เดือน ๖ พวกข้าพระองค์จะขอสมัครลงไปเกิด เอง” พระอินทร์ทรงอนุญาตตามความสมัครใจ

“พวกข้าพระองค์ขอสมัครต่อเลยจะไม่ เป็นการเสียเวลาในสภาแห่งนี้” จำพวกปลาและ แมงดาได้พากันกล่าวขึ้นว่า

“เพราะเป็นช่วงฝนตกน้ำนองเต็มห้วย หนอง คลองบึง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวก ข้าพระองค์อยู่แล้วต่อจากเดือน ๖ เข้าเดือน ๗ เหมาะที่จะสืบพันธุ์วางไข่ขยายทายาทพอดี” แล้วพระอินทร์ก็ทรงอนุญาตเพราะพิจารณาแล้ว มีเหตุผลที่เหมาะสม

แล้วพวกงูทั้งหลายได้ชูหัวกล่าวต่อไปเลยว่า

“พวกข้าพระองค์ขอสมัครต่อเลย ขออนุญาตพระองค์ท่านให้ไปเกิดและขยาย สืบพันธุ์ในช่วงเดือน ๘ ต่อไปเลย จะสะดวกแก่ พวกข้าพระองค์เป็นอย่างยิ่ง” แล้วพระอินทร์ก็ ส่งลงมาเกิดตามที่เสนอขอมา

“มีใครจะต่อจากนี้มีไหม?” พระอินทร์ ทรงตรัสต่อไป เสียงเงียบไปครู่ใหญ่หลังจาก พระอินทร์ตรัสจบลง

“พวกข้าพระองค์สมัครก็ได้” เสียงสุนัข ตอบขึ้น

“จะขอลงไปเกิดและขอสืบพันธุ์ดำรงสกุล สุนัขเอาไว้ ขอเป็นเดือน ๙ ต่อจากงูเลยก็ได้ ถ้า ไม่มีใครเอา” พวกสุนัขกล่าวต่อ พูดแบบว่าไม่ สมัครใจไม่มีความภาคภูมิใจในการที่จะลงไปเกิด แต่พระอินทร์ก็ส่งไปเกิดเหมือนพวกสัตว์อื่น ๆ ทั้งหลาย

“ข้าพระองค์พวกเต่า ๆ ทั้งหลายขอสมัคร ต่อไปเลย และเลือกช่วงเวลาสืบพันธุ์เป็นเดือน ๑๐ ไปเลย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาสภาแห่งนี้” แล้วพระอินทร์ก็ส่งลงมาเกิด

“มีใครจะเป็นรายต่อไป” พระอินทร์ทรง ตรัสต่อ

“ข้าพระองค์ขอสมัคร” พวกราชสีห์และ เสือทั้งหลายกล่าวขึ้น

“ขอเป็นช่วงเดือน ๑๑ นี้ เป็นช่วงเวลา สืบพันธุ์” แล้วพระอินทร์ก็ทรงอนุญาตและให้ไป เกิดเลย

สืบพันธุ์ เพศสัมพันธ์ กามารมณ์

นิทานปรัชญาชาวบ้านปรัมปราเรื่องนี้ ได้เสนอแนวคิดเรื่องความอยาก แนวคิดทาง ด้านปรัชญาธรรมความต้องการของมนุษย์ใน ด้านกามราคะ กามารมณ์ ที่มนุษย์ได้จากการ มีเพศสัมพันธ์คือรางวัลที่เป็นค่าจ้างแห่งกาม ราคะของมวลมนุษยชาติรวมไปถึงสรรพสัตว์ ด้วย

Related Posts

มะอื่อสูง… สวัสดีปีใหม่ (๕)
เมื่อนักเดินทางมาถึง เมืองพยัคฆภูมิพิสัย (นาข่า)
ผลงานของซาตานโรงงานผลิตเม็ดเงิน
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com