ขอป่าวประกาศว่าจะมาตามนัดนะคะ – “เต้าตามไต เต้าทางไท” (ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2565)

€ ขอป่าวประกาศว่าจะมาตามนัดนะคะ

เริ่มจากวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ‘ทาง’ ด้านต่าง ๆ บางท่าน ที่ได้กรุณาเขียนงาน ซึ่งเป็นการต่อยอด ขยายความรู้ ให้กับงานชุด มหากาพย์ชนชาติไท บรรพสอง ที่กำลังจัดพิมพ์รวมเล่มค่อนข้างหนา ในชื่อว่า “เต้าตามไต เต้าทางไท” (ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2565)

บัดนี้ ถึงกาลอันสมควร ที่จะนำเสนองานกึ่งแนะนำและวิจารณ์ ซึ่งมีลักษณะ ‘ต่อเต้าความ’ อันเป็นนัยนะสำคัญของหนังสือเล่มนี้แล้ว จึงขอป่าวประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน

อ.ชล ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณเพื่อนนักวิชาการทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน ทำงานลักษณะ ‘ต่อเต้าความ’ ร่วมกัน เชื่อว่าแนวทางนี้จะมีคุณูปการต่อวงวิชาการของเราสืบไป

โปรดติดตามนะคะ

* บทแรก นำเสนอโดย นักภาษา ผู้สนใจ ‘ศัพท์สันนิษฐาน’ และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมินามวิทยา ในชื่อว่า ‘เต้า’ ในทัศนัยข้าพเจ้า โดย # ประสิทธิ์ ไชยชมพู

~ ชลธิรา สัตยาวัฒนา

€ ประกอบส่วน

ประกอบส่วนสรรสร้างทางอาจหาญ

ประกอบส่วนการงานสานคิดต่อ

ประกอบส่วนศรัทธาอย่ารีรอ

ประกอบส่วนไม่ย่อท้อต่อพาลใด

ประกอบส่วนประสบการณ์สมานมิตร

ประกอบส่วนงานศักดิ์สิทธิ์คิดฝันใฝ่

ประกอบส่วนปฏิบัติวิวัฒน์ชัย

ประกอบส่วนก้าวไกลไปด้วยกัน

~ ปรีดา ข้าวบ่อ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com