ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ( ๑๗ ตุลาคม ๒๔๗๓ – ๓ มกราคม ๒๕๔๕)

0

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ( ๑๗ ตุลาคม ๒๔๗๓ – ๓ มกราคม ๒๕๔๕)

0 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 ประธานราชบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา เป็นครูภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส บาลี สันสกฤต และประวัติศาสตร์ สอนหนังสือตั้งแต่นักเรียนชั้น ป.๑ ถึงนิสิตปริญญาเอก
ชำนาญวิชาภาษา วรรณคดีตะวันตก วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีสัมพันธ์ อันเป็นวิชาที่หาผู้รู้ผู้ชำนาญได้ยาก
เชี่ยวชาญในการประพันธ์ร้อยกรอง สามารถแต่งฉันท์ได้ทุกชนิด กระทั่งประดิษฐ์คำฉันท์ใหม่ขึ้น ๔ แบบ ได้แก่ จันทรกานตฉันท์ ๑๖, สูรยกานตฉันท์ ๑๖, รัตนราชินีฉันท์ ๑๖ และสุรัสวดีเทวีฉันท์ ๑๘

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มีผลงานวิชาการและการประพันธ์มากมาย อาทิ วิชาประวัติวรรณคดีไทยระดับมัธยมปลาย, สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี, ตำราวรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย, แปลประวัติศาสตร์จีนฉบับสังเขป, รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย ๓ เล่ม คือ ศักดิ์ศรีนิพนธ์ ศักดิ์ศรีวรรณกรรม และวรรณวิทยา
มีงานแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมสันสกฤตที่เป็นอมตะ ๓ เล่ม คือ ภารตนิยาย ( ๑๐๐ เรื่อง), วิกรมจริต หรือสิงหาสนทวาตริงศติกา และเวตาลปัญจวิงสติ หรือนิทานเวตาลยี่สิบห้าเรื่องต
นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานเขียนอธิบายคำในสารานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และสารานุไทยสำหรับเยาวชน, เขียนบทวิทยุชุด”ภาษาไทย ๕ นาที” และบทความอื่น ๆ อีกมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ และอาจารย์รุ่นหลัง เพื่อให้ช่วยกันสืบทอดวิชาภาษาไทยอันเป็นวิชาที่ท่านรักและถือว่าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ และท่านถือเป็นสำคัญว่า การธำรงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของชาติเป็นรากแก้วแห่งการดำรงคงอยู่ของประเทศชาติและความเป็นไทยอย่างแท้จริง.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com