ในมนต์เสน่ห์บ้านสวนนอเวียง – รสสา

งานดนตรี วิถีผู้ไทจัดขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ ที่บ้านสวนนอเวียง – รสสา บ้านบ่อสะอาด ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของชาวผู้ไท เรณูนครและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การสนับสนุนของ ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมผู้ไทโลก

สมาคมผู้ไทโลกเป็นองค์กรที่ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สนับสนุนจัดเป็นงานประเพณี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทในระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

มนต์เสน่ห์บ้านสวนนอเวียง – รสสา

“บ้านสวนนอเวียง – รสสา” ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อสะอาด ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นชื่อของนายรสสา – นางนอเวียง แก้วมณีชัย สองสามีภรรยาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ ครั้งเมื่อสิ้นอายุขัยลูกหลานจึงนำชื่อมาตั้งเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำและรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ

แม้ว่าบ้านไม้หลังเก่าได้ถูกรื้อถอน คงไว้เพียงลานกว้างรายล้อมด้วยต้นมะพร้าว ต้นตาลเป็นเสน่ห์ลึก ๆ ที่ไม่ต้องตกแต่ง เป็นที่ประทับใจเมื่อได้มาเยือน ที่สำคัญอยู่ใกล้กับลำห้วยสายบ่อแกอันเป็นถิ่นฐานความเป็นมาของชาวเรณูนครเมื่อครั้งอดีต

อดีตแห่งเมืองเรณูนคร

ตามประวัติเมืองเรณูนครโดยนายถวิล ทองสว่างรัตน์  ได้กล่าวถึงถิ่นฐานของชาวผู้ไทเมื่อครั้งอดีตตั้งอยู่ที่เมืองนาน้อยอ้อยหนู (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ต่อมาถูกจีนฮ่อรุกรานจึงอพยพมาอยู่ที่เมืองวัง (ปัจจุบันอยู่ในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) แต่ยังถูกจีนฮ่อตามมารุกรานอีก จึงทำให้ผู้นำคือ ท้าวเพชร ท้าวสาย อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาพำนักอยู่ที่บ้านพระกลางทุ่ง ธาตุพนม ก่อนที่จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หนองหาน เมืองสกลนคร

ต่อมาได้เกิดโรคระบาดจึงอพยพไพร่พลกลับคืนเมืองวังถิ่นฐานเดิม ระหว่างทางได้พักอยู่ที่โพธิ์สามต้น เมืองธาตุพนม จึงเข้าไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ท่านได้แนะนำให้ไปสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่ดงหวายสายบ่อแก ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีต้นหวายขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  ภายหลังจึงได้แต่งตั้งท้าวสายเป็นพระแก้วโกมล เป็นเจ้าเมืองเรณูนครคนแรก จากเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เล่มที่ ๕๘ จ.ศ. ๑๒๐๗ พ.ศ. ๒๓๘๘ ของหอสมุดแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการก่อตั้งเมืองเรณูนครไว้ว่า

เมืองเรณูนคร พระราชทานสัญญาบัตรประทับตราราชลัญจกรให้ท้าวสาย นายครัวเมืองวังเป็นพระแก้วโกมล เจ้าเมืองบ้านดงหวาย เป็นเมืองเรณูนคร พระราชทานพระแก้วโกมล เจ้าเมือง เงินตราหนึ่งชั่งสิบตำลึง ถาดหมากเงินคนโทเงินสำรับ เสื้อขาบก้านแย่ง แพรสีทับทิมติดขลิบ ผ้าดำปักทองมีซับ แพรขาว ได้กราบถวายบังคมลากลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีแรม ค่ำ เดือน ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน .. ๒๓๘๘

 บ้านดงหวาย แขวงเมืองนครพนม ตั้งเป็นเมืองเรณูนคร นายไพร่ ๖๒๒ นาย ครัว ๑,๙๘๖ คน รวม ๒,๖๔๘ คน

ในปี ๒๔๕๐ ได้ยกเลิกระบบการปกครองจากเจ้าเมืองเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล เป็นมณฑลเทศาภิบาล ตั้งเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยตั้งราชวงศ์กา เตโช เป็นนายอำเภอเรณูนครคนแรก ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงชาญยุทธกิจ

ภายหลังได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเรณูนครไปตั้งที่ตำบลธาตุพนม   แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนครถูกลดฐานะเป็นตำบลเรณูนคร ต่อมาในปี ๒๕๑๓ ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรณูนคร แยกจากอำเภอธาตุพนม และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรณูนครในปี ๒๕๑๘ เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันอำเภอเรณูนครมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะการฟ้อนผู้ไทเรณูนคร ด้วยลีลาที่อ่อนช้อย ประกอบกับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาเยือน นอกจากนั้นยังมีเหล้าอุ (เหล้าสาโทพื้นบ้าน) ที่ขึ้นชื่อไว้ต้อนรับแขกที่มาเยือน และจำหน่ายเป็นสินค้าของท้องถิ่นด้วย

บริเวณใจกลางอำเภอเรณูนครจะมีรูปปั้นนักฟ้อนรำชายหญิงเคียงคู่หมอแคนเป็นสัญลักษณ์ของเรณูนคร  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกซื้อหา

เครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชาวเรณูนคร ผู้หญิงจะสวมผ้าซิ่นประดิษฐ์และสวมเสื้อแขนสามส่วนสีน้ำเงินแถบแดง สวมทับด้วยผ้าสไบสีขาว ทัดผมมวยดอกไม้สีขาว ผู้ชายจะใส่เสื้อแขนสั้น กางเกงขาก๊วยสีน้ำเงิน มัดเอวด้วยผ้าขาวม้า หรือสวมโสร่งพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในงานบุญประจำปี พิธีบวงสรวงในพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งฟ้อนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น

ภายในตัวอำเภอเรณูนครมีพระธาตุเรณูนครประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ตามตำนานก่อสร้างเมื่อปี ๒๔๖๑  โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย ได้จำลองรูปแบบมาจากองค์พระธาตุพนม โดยมีพิธีสักการะพระธาตุเรณูนครในเดือนสี่ของทุกปี

หาปลากลางทุ่งห้วยสายบ่อแก

ผืนนาลุ่มชุ่มน้ำของบ้านสวนนอเวียง – รสสา มีบ่อน้ำใสสะอาดอยู่ติดกับลำห้วยสายบ่อแก อันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ่อสะอาด เป็นบ่อน้ำซับธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากใต้ดินตลอดปี หล่อเลี้ยงชีวิตบรรพบุรุษชาวผู้ไทสืบสานถึงลูกหลาน ในวันนี้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเสียงพิณเสียงแคนและสนูว่าวเมื่อครั้งอดีต

ที่ทุ่งนาริมห้วยหนองหวายสายบ่อแกมีวิถีการหาปลาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า “กะโซ้” ใช้ในการวิดน้ำจากหนองกลางทุ่งนาเพื่อจะจับปลานำไปเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว  อีกทั้งยังใช้วิดน้ำเข้าสู่ผืนนาเพื่อตกกล้าและปักดำในห้วงฤดูกาลทำนา

ภูมิปัญญาแห่งท้องทุ่งที่สานด้วยไม้ไผ่เป็นลักษณะครึ่งวงกลม มีขอบและมือจับยาวประมาณ ๑ เมตร เพื่อความสะดวกในการวิดน้ำ โดยแขวนกะโซ้ไว้บนขาหยั่งสามขา จากนั้นใช้มือจับคันกะโซ้วิดน้ำจนกว่าน้ำจะแห้งจึงลงมือหาปลาอย่างสนุกสนาน

เด็กสมัยใหม่เรียนรู้การวิดน้ำด้วยกะโซ้ด้วยความชำนาญ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่ปู่ ย่า ตา ยาย ทำมาหากินเลี้ยงลูกหลานจนเติบใหญ่มาถึงปัจจุบัน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com