คำโตงโตย: ทางหลวง

17

คำโตงโตย:?ทางหลวง
ทางอีศาน ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
คอลัมน์: คำโตงโตย
Column: Eshan Saying
ผู้เขียน: ดร.ปรีชา พิณทอง

ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า ทางหลวงคือ ทางเส้นใหญ่ ทางเส้นใหญ่นั้นพระพุทธเจ้าถางไว้เพื่อให้พุทธบริษัทเดินตาม ทางเส้นใหญ่ได้แก่มรรคแปด มี สัมมาทิฏฐิ ? ความเห็นชอบ เป็นต้น มี สัมมาสมาธิ – ตั้งใจชอบ เป็นเส้นสุดท้ายพระองค์เดินตามทางใหญ่นี้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วสอนให้พุทธบริษัทเดินตาม ผู้เดินตามก็มี ไม่เดินตามก็มี บางคนไพล่ไปเดินขอก คือเดินตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนาม อันได้แก่ อัตตกิลมถานุโยค และกามสุขัลลิกานุโยค ดังนั้นแทนที่พุทธบริษัทจะได้จ้ำปลาแดกหมก แต่กลับไปจ้ำใบตองหมกปลาแดก.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com