Day

กุมภาพันธ์ 3, 2020

ฮีตเดือนสิบสอง พระชาวเมืองปาฐาลุยโคลน

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้ขึง หรือไม้สะดึง คือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าเพื่อเย็บจีวรของพระภิกษุให้สะดวกขึ้น เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือที่จะใช้เย็บได้สะดวกเหมือนในปัจจุบัน การเย็บจีวรนั้นต้องเย็บผ้าหลาย ๆ ชิ้นติดต่อกัน ให้มีรูปแบบเหมือนคันนา

จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ “ศิลปะก่อเกิดพลังสร้างสรรค์”

“ศิลปะเป็นพลังสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึก ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะจึงมีพลังในการช่วยค้นหา ตัวเอง ช่วยในการค้นพบคุณค่าศักยภาพ ความงามของระบบความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง สรรพสิ่ง ที่แวดล้อมก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์หลากหลาย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com