Day

ธันวาคม 1, 2022

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 128

“อารยธรรมแอ่งสกลนคร ในอ้อมกอดภูพาน และในหลับใหลของหนองหาร” นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ภาพปก : ดิลก หว่างพัฒน์

ทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง

วันที่ ๙ สิงหาคมของทุกปี สหประชาชาติกำหนดให้เป็นวัน “ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก” ปัจจุบันชนเผ่าพื้นเมืองมีสัดส่วนร้อยละ ๖.๒ ของประชากรโลก มีภาษาพูดกว่า ๔,๐๐๐ ภาษา (ทั้งโลกมีภาษากว่า ๗,๐๐๐ ภาษา) ซึ่งภาษาจำนวนมากนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังนั้นจึงเกิดโครงการ “ทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๕)” ขึ้น โดย ยูเนสโก (UNESCO) - องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ

ปิดเล่ม ทางอีศาน 127

สรุปน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เกิดขึ้นในพื้นที่ ๕๙ จังหวัด ๓๒๘ อำเภอ ๑,๕๘๖ ตำบล ๙,๗๗๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๔๓,๕๑๐ ครัวเรือน [ข้อมูลจากข่าว ๓ มิติ]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com