“ทางอีศาน” คือ สื่อสร้างสุข

12

“ทางอีศาน” คือ สื่อสร้างสุข

“ทางอีศาน” คือ สื่อสร้างสุข
คอลัมน์: บทบรรณาธิการ
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๖
ปีที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

การมีความเข้มแข็งทางปัญญาความคิด ความมั่นคงทางจิตวิญญาณ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ย่อมประกอบส่วนกันเข้าเป็นความสุขมวลรวมของชีวิต

นิตยสาร “ทางอีศาน” คือสื่อสารมวลชนที่ชูคำขวัญว่า “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่เรื่องราวข่าวสารให้ผู้คนทุกชาติพันธุ์วรรณาที่เกิดมาในแอ่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ได้ตระหนักในพลังอันยิ่งใหญที่เกิดขึ้นและสืบสานมาแล้วในอดีต วันนี้เราต้องพลิกฟื้นพลังชีวิตให้กลับมาเข้มแข็งสดชื่น และสร้างอนาคตให้ประเทศชาติรุ่งเรืองร่วมกัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีพันธกิจส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีครบถ้วน ๔ ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยสนับสนุนให้นิตยสาร “ทางอีศาน” รณรงค์ประเด็นเมาไม่ขับ, ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และลดพุงลดโรค

ร่างกาย ปัญญาความคิด และจิตใจ สัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ออก องค์ประกอบใดบกพร่องเหนื่อยล้า อีกองค์ประกอบหนึ่งก็หนุนเสริมถ้าทุกส่วนหมดพลังก็สิ้นสลาย แต่หากเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์พร้อมก็จักขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ

ขับเคลื่อนไปโดยมีปัจจัยเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานกำหนดการดำเนินชีวิต มีศิลปวัฒนธรรม ฮีตคอง ธรรมชาติแวดล้อมเชื่อมประสาน กระตุ้น ปลุกเร้าและมีโครงสร้างทางสังคมส่วนบนชี้นำทาง บริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแผนงาน

นิตยสาร “ทางอีศาน” คือ สื่อสร้างสุข ที่มีส่วนเสนอข้อมูล เชื่อมร้อยองคาพยพของร่างกายและสังคม ให้พัฒนาไปสู่ความสุขและความเจริญยั่งยืน

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com