นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 38

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 38

฿100.00

เรื่องเด่น:
– ๘๔ คารวาลัยหลวงพ่อคูณ “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด”
– โขงนทีสีทันดร ธีรภาพ โลหิตกุล
– กินหมาก ไยต้องมีปูน ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– คอลัมน์ใหม่ : ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ ธันยพงศ์ สารรัตน์
– คอลัมน์ใหม่ : ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๘
ปีที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ฉบับ: สภาพอีสานในห้วงปฏิวัติประชาธิปไตย ๒๔๗๕

เรื่องเด่น:
– ๘๔ คารวาลัยหลวงพ่อคูณ “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด”
– โขงนทีสีทันดร ธีรภาพ โลหิตกุล
– กินหมาก ไยต้องมีปูน ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– คอลัมน์ใหม่ : ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ ธันยพงศ์ สารรัตน์
– คอลัมน์ใหม่ : ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๐ บทบรรณาธิการ “๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย
๑๑ จดหมาย | รำพัง กาศนอก, สัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี
๑๔ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๒ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” สันดานที่ไม่ดีของคนไทย
๒๕ เรื่องจากปก | ธันยพงศ์ สารรัตน์ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองอีสานในห้วง ๒๔๗๕
๓๖ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๓๗ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระอุมาคู่พระอิศวร
๔๒ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ปวงตึก – พงตึก – ตำปูง – กำปง
๔๖ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ต่อไปท้องไร่ท้องนาจะแจ้งจ่างป่าง
๔๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ตำนานบุญบั้งไฟ (๒)
๕๐ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ เถือะเมือะโค : กูยเลี้ยงวัวแห่งทุ่งโพธิ์สดำ
๕๔ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง เมื่อต้นผักหวานป่าหายไปจากป่า
๕๙ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ปลาร้า
๖๐ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๖๔ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง อีสาน ในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม (๒) บุษบาริมทาง –อีสาน มาจั๋งใด๋ ไปจั๋งใด๋ ไทบ้านเฮา
๖๘ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” เชียงใหม่ หลังจากห่างไกลกันหลายปี (๑)
๗๒ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๕) | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ศิลาจารึก : ต้นเค้าประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลฯ (๑) จารึกพระเจ้าจิตรเสน (พระเจ้ามเหนทรวรมัน)
๗๘ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บก. นครราชสีมา
๘๔ กราบคารวาลัย “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด” | กอง บก. หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
๙๐ หมอลำยุคพัฒนา (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | “ทิดโส สุดสะแนน” จาก “วงทิดโสลำเพลิน” ถึง “ยุคจุดประกายรุ่งเรือง”
๙๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ภูลำชี
๑๐๐ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท กินหมาก ไยต้องมีปูน
๑๐๔ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ตำนานนางผมหอมชายแดนใต้
๑๐๘ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนเจ็ด
๑๑๐ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนเจ็ด
๑๒๐ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” บุญเย็น วอทอง : จากยโสธรถึงเวียงจันทน์ด้วยความหวังแห่งอุดมการณ์ (๑)
๑๒๔ หมออีศาน | ศ.นพ.อมร เปรมกมล ว่าด้วยการแพทย์ทางเลือกระบบพลังงาน (ในมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์) (๒)
๑๒๖ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” บ้านกลางนํ้า จำปาแดง อุดรธานี
๑๒๗ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต แกะรอยจากมโหระทึก เส้นทางสามก๊กสายใต้ ตามรอย ‘ขงเบ้ง’ ยกทัพปราบ ‘เบ้งเฮ็ก’
๑๓๒ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” รอนางที่ริมโขง กับ นพพร เมืองสุพรรณ
๑๓๕ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ การบ้าน
๑๓๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ เทศกาลระเบิดแห่งชาติ
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๓
๑๔๖ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล ลูกแหล้ง (แหล่ง)
๑๔๗ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๘ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร ความงามที่วัดตะคุ
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๗ มหานทีไม่มีแพ้ (๒)
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ศิลปะช่วงปิดเทอม
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สายทอง แสงราม
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com