นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 35

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 35

฿100.00

เรื่องเด่น
– มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ
– ฮีตเดือนสี่ – “บุญผเหวด” : “นาค สามโลก”
– พระครูยอดแก้ว “ญาคูขี้หอม” : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเมศ
– อีสานในนิมิต : ดร.เสรี พงศ์พิศ

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๕
ปีที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: อู่อารยธรรม อุบลฯเมืองปราชญ์

เรื่องเด่น
– มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ
– ฮีตเดือนสี่ – “บุญผเหวด” : “นาค สามโลก”
– พระครูยอดแก้ว “ญาคูขี้หอม” : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเมศ
– อีสานในนิมิต : ดร.เสรี พงศ์พิศ

เรื่องในเล่ม

๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๘ บทบรรณาธิการ ถึงทุกหัวใจคนรักบ้านเกิด
๑๐ จดหมาย | สันติ อิศรพันธุ์, ประยอม ซองทอง
๑๒ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๐ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” วันสตรีสากล พัฒนาศักยภาพสตรีไทยเป็น “ขางบ้าน”
๒๓ เรื่องจากปก | ธันยพงศ์ สารรัตน์ อู่อารยธรรมอีสาน “อุบลราชธานี” เมืองนักปราชญ์
๓๓ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สะพานข้ามโขง
๓๔ บทความพิเศษ | รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ จากเมือง “จำบากนาคบุรีศรี” ถึง “นครจำปาสัก” (จำปาศักดิ์)
๓๙ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” บันได
๔๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ บุญไหว้ธาตุเดือนสาม ทุนทางวัฒนธรรมที่กำลังวิกฤต
๔๖ เรื่องจากปก (เรื่องต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๓) | ทองแถม นาถจำนง อีศาน : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ (๓) กำเนิดพระศิวะ
๔๙ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๕๐ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” อรรธนารีศวร (๑)
๕๖ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” ขาหมูหินดาด
๕๗ รายงานโครงการสะหวันซิตี | ภัทราวุธ เคนสมศรี เศรษฐกิจดิจิตอล
๖๐ รายงานพิเศษ | ผู้สื่อข่าวบ้านไพร “พื้นที่ชุ่มนํ้า คือ ชีวิต” มุ่งยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนแก่ชาวอีสาน
๖๔ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ อะลานมา
๖๘ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง คุ้มครองทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้ประชาคมอาเซียน
๗๒ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ปาหัง, เปรัค, เบตง, มะริด (๑)
๗๖ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ตื่นก่อนไก่ : มาจัดการความไม่รู้
๗๘ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๐ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ความสุข (ตอนจบ)
๘๔ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” ขาง
๘๖ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๘๘ หมอลำยุคพัฒนา | “ทิดโส สุดสะแนน” เบื้องหลังแรงบันดาลใจแต่งเพลง
๙๖ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ต้นไม้กลิ่นเหม็น
๑๐๐ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ “เมนูสมานฉันท์” อาหารปักษ์ใต้ – มลายู
๑๐๕ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล อาเพศ
๑๐๖ กลอนลำฮีต-คอง | สุนทร ชัยรุ่งเรือง ประเพณีเดือนสี่
๑๐๘ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนสี่
๑๑๖ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระศาสนดิลก (ทวีศักดิ์ เพ็ชรสังหาร) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
๑๒๒ เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ | “ปกรณ์ ปกีรณัม” กัณฑ์หลอน
๑๒๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” อำพล สุวรรณธาดา : จากตักสิลานครสัญจรไกลถึงเกาหลี
๑๒๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ นํ้าหมากนาว
๑๓๐ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ อีสานในนิมิต
๑๓๒ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” สุริยา ชินพันธุ์ พระเอกจาก “มนต์รักลำนํ้ามูล” สู่ “ลูกทุ่งดารา” ต้นฉบับ “รักเก่าที่บ้านเกิด”
๑๓๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ กกโพธิ์ไฮหมอลำโหง่ย
๑๓๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ สาวยะลาพาเที่ยว (๒)
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๐
๑๔๕ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๖ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร พระเหลาเทพนิมิต
๑๕๐ บทกวี | “โชติช่วง นาดอน” ใจจิตรเสน, ตามเสด็จรุทธะระ
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๔ โขงเจียม : มูนมังมั่งมีแห่งนทีทอง
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” รำลึก “สันติภาพ นาโค”
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ วิชาญ สายสุด
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com