นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 37

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 37

฿100.00

เรื่องเด่น:
– ทางข้างหน้า…ทางอีศาน : แก้วตา จันทรานุสรณ์
– บุญบั้งไฟ : ไร้รากเหง้า แต่จะเอาดอกผล : ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– “ทางอีศาน” สืบทอด ถอดรหัส พัฒนา : เสรี พงศ์พิศ
– สิบบ้านซา-ห่าบ้านลือ : ผศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก (คอลัมน์ใหม่)
– กะนากวย : ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ (คอลัมน์ใหม่)

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๗
ปีที่ ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: ทางข้างหน้า…ทางอีศาน

เรื่องเด่น:
– ทางข้างหน้า…ทางอีศาน : แก้วตา จันทรานุสรณ์
– บุญบั้งไฟ : ไร้รากเหง้า แต่จะเอาดอกผล : ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– “ทางอีศาน” สืบทอด ถอดรหัส พัฒนา : เสรี พงศ์พิศ
– สิบบ้านซา-ห่าบ้านลือ : ผศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก (คอลัมน์ใหม่)
– กะนากวย : ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ (คอลัมน์ใหม่)

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ บทบรรณาธิการ “ทางอีศาน” สื่อสารมวลชน
๑๐ จดหมาย | “หนูแดง กาฬสินธุ์”
๑๒ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๘ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” เกษตรกรรายย่อย : อคติทางวิชาการ
๒๑ เรื่องจากปก | แก้วตา จันทรานุสรณ์ ทางข้างหน้า…ทางอีศาน
๒๘ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๓) | ทองแถม นาถจำนง อีศาน : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ (๕) โลกบาล หรือฑิกบาล (Dikpala)
๓๐ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๓๑ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล เสาเก่า
๓๒ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” อรรธนารีศวร (สรุป)
๓๖ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ คนอีสาน เชิญมาทางนี้
๓๙ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๔๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ บุญบั้งไฟ : ไร้รากเหง้า แต่จะเอาดอกผล
๔๖ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” บุฤๅษี – ระไซร์ – ระซายซัน สันนิษฐานใหม่ที่มาของชื่อ “ราษีไศล”
๕๐ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ “กะนากวย” วิถีแห่งชาติพันธุ์
๕๓ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” พรุ่งนี้
๕๔ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง ยุทธวิธี “ดอกไม้บาน” คือระเบิดจากข้างใน
๖๐ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล คน “บูนอง” แห่งกัมพูชา ซึ่งจะถูกกวาดออกจากกระดานการพัฒนา
๖๖ สิบบ้านซา-ห่าบ้านลือ | ผศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก ผู้คน – ชนชาติ กับข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับคำว่า “ลาว” “ดาว” และ “ไทย”
๗๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๗๖ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง อีสาน ในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
๗๘ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา”
๑๒ เดือนของไทมาว
๘๐ หมอลำยุคพัฒนา (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | “ทิดโส สุดสะแนน” รุกคืบสู่วิทยุกลางกรุงฯ
๙๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศรีเทพ
๙๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ดอกมะเดื่อเป็นของหายาก…จริงหรือ?
๙๖ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ดนตรีอาหรับ, ไซยาฟฯ และการประชุมเยาวชน
๑๐๑ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ตำนานบุญบั้งไฟ (๑)
๑๐๒ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนหก
๑๐๔ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนหก
๑๑๔ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชปรีชามุนี (บุญจันทร์ พุฒฝอย) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒๐ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สำเริง คำพะอุ : นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ผู้เปี่ยมอุดมการณ์ สื่อสารจาก “ลอมฟาง” ถึง “บ้านนี้เมืองนี้”
๑๒๓ วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ | ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ที่มาของการแสดงพื้นบ้านอีสานชุด “เซิ้งโปง”
๑๒๖ หมออีศาน | ศ.นพ.อมร เปรมกมล ว่าด้วยการแพทย์ทางเลือกระบบพลังงาน (๑)
๑๒๘ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ “ทางอีศาน” : สืบทอด ถอดรหัส พัฒนา
๑๓๑ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ‘ซานเยวี่ยซาน’ ฟังสำเนียงเสียงรากร่วมวัฒนธรรม
๑๓๗ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ส้มตำสูตรใหม่
๑๓๘ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ คำให้การของปืน หนอน แพะ และแมลงวัน
๑๔๒ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๒
๑๔๖ รายงานโครงการสะหวันซิตี | กอง บก. ทุกโครงการฯ รุดหน้าสู่เป้าหมาย
๑๔๘ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” ร้านกกขาม วารินชำราบ – อุบลราชธานี
๑๕๐ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร หอไตรกลางนํ้าที่ยโสธร
๑๕๔ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๖ มหานทีไม่มีแพ้ (๑)
๑๕๘ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์
๑๕๙ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com