นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 40

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 40

฿100.00

เรื่องเด่น
– อัศจรรย์ใจกุ้ง : จากผญาอีสานสู่พลังมวลชน / เสรี พงศ์พิศ
– เสรีไทย, วันสันติภาพไทย ในงานวรรณกรรม / สมพงษ์ ประทุมทอง
– ระดมความคิดเรื่องน้ำ โดย สมคิด สิงสง, สนั่น ชูสกุล
– สัมภาษณ์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – ธุรกิจก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๐
ปีที่ ๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย

เรื่องเด่น
– อัศจรรย์ใจกุ้ง : จากผญาอีสานสู่พลังมวลชน / เสรี พงศ์พิศ
– เสรีไทย, วันสันติภาพไทย ในงานวรรณกรรม / สมพงษ์ ประทุมทอง
– ระดมความคิดเรื่องน้ำ โดย สมคิด สิงสง, สนั่น ชูสกุล
– สัมภาษณ์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – ธุรกิจก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๐ บทบรรณาธิการ “ปวงชนชาวไทย” คือ ผู้บัญชาการสูงสุด
๑๒ จดหมาย | นางสมัย กิตติชัย, ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา, ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย
๑๗ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๔ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” การป้องกันวิกฤติการเมือง
๒๖ เรื่องจากปก | ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย (๑)
๓๘ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ สุรีย์อ่วยแสง
๓๙ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระอุมามเหศวรมูรติ (จบ)
๔๔ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ประวัติศาสตร์ศึกษา “กัมพูชา – คาบสมุทรมลายู”
๔๘ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ไปรเวง – โคกเวง – หนองแวง – หนองปรือ – ปรือเกียน
๕๒ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ทำไร่ทำนาให้สนุก ต้องหาคู่ซี้ให้เจอ
๕๔ ภูมิปัญญาอีศาน | พิทยา ว่องกุล นา ๑ ไร่ได้ ๑ แสน : ภูมิปัญญาทางรอดอีสาน
๕๘ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง “ตาบอดคลำช้าง” เรื่องบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
๖๓ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ปกป้อง
๖๔ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล นโยบายการจัดการนํ้าต้องปฏิรูปเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม
๗๙ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สันติภาพสร้างสุขยุคอีสานพัฒนา
๘๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๓ บทความพิเศษ | กอง บ.ก. ปัญหาประวัติศาสตร์ของชาว “โรฮีนจา” “Rakhine” – “ยะคาย (ยะไข่)” (๒) ธัญวดีกับสมตฏะ
๙๖ หมอลำยุคพัฒนา (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | “ทิดโส สุดสะแนน” จากหมอลำกลอน – สุดท้ายหมอลำซิ่ง
๑๐๓ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บ้านเชียง
๑๐๔ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ผักปลูกในสารละลาย…มุมมองจากธรรมชาติ
๑๐๘ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” แสร้งว่า
๑๑๐ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนเก้า
๑๑๒ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนเก้า
๑๒๐ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๙) | ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในอีสาน (จบ) พระพุทธศาสนากับวิถีฮีตคองประเพณีอีสาน
๑๒๔ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๑๒๕ รายงานพิเศษ | กอง บ.ก. “พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ยโสธร” แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๓๐ นักเขียนอีศาน | “เจน อักษราพิจารณ์” บุญเย็น วอทอง : จากยโสธรถึงเวียงจันทน์ด้วยความหวังแห่งอุดมการณ์ (จบ)
๑๓๔ หมออีศาน | ศ.นพ.อมร เปรมกมล อีสานรวมมิตร เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย
๑๓๖ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” ๒ เพลงดังของ “วิเศษ เวณิกา” กับทุพภิกขภัยแล้งเข็ญ
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๕
๑๔๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ บักโอกเหลือง
๑๔๖ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล แหลว
๑๔๗ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๘ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร ของชิ้นเอกเมืองอุบลฯ
๑๕๑ บทกวี | “โชคชัย บัณฑิต’” หลากถ้อยในรอยทาง
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๙ มหัศจรรย์ “โตนเลสาบ”
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” สถาปนิกในความนึกคิด กับงานจิตรกรรมของ สุริยา คูณสวัสดิกูล
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ครูธรรมรงค์ แก้วโบราณ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com