ทางอีศาน 24: เบิ่งไทย

0

e-shann24_เบิ่งไทย

คอลัมน์: เบิ่งไทย
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ฉบับ “ครบรอบ 2 ปี”

สรุปความเสียหายในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากข้อมูลของ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้สรุปข้อมูลจำนวนตัวเลขของเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๖ ที่ผ่านมา

โดยข้อมูลดังกล่าว ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้รวบรวมและสรุปทุกเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๑๙๒ เหตุการณ์แยกเป็นการก่อความไม่สงบ ๑๐,๖๖๒ เหตุการณ์ ก่ออาชญากรรม ๑,๕๐๗ เหตุการณ์ ก่อกวน ๒,๔๔๔ เหตุการณ์ การปิดล้อมปะทะและจับกุม ๕๗๙ เหตุการณ์

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ครู ผู้นำศาสนาเป็นจำนวนมาก สามารถแยกไดดั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๓ ราย แยกเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน ๓,๗๖๑ ราย ผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน ๖,๖๙๔ ราย อื่น ๆ อีก ๑๓๘ ราย มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๕,๙๒๖ ราย แยกเป็นอิสลาม ๓,๔๖๑ ราย ศาสนาพุทธ ๒,๔๓๑ ราย และอื่น ๆ อีก ๓๔ ราย

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐ ทางหน่วยงานความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ไปแล้วรวมกว่า ๔,๓๙๙ นาย กลุ่มประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งตกเป็นเป้าหมายอ่อนแอได้รับบาดเจ็บรวม ๕,๗๘๒ ราย เสียชีวิตอีก ๓,๗๘๖ ราย รวมสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๑๙ ราย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com