ทางอีศาน 30 : เบิ่งอีสาน

e-shann30_เบิ่งอีสาน

คอลัมน์ : เบิ่งอีสาน
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๐
ปีที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ฉบับ: บัวขาว บัญชาเมฆ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วถึง ๔,๓๙๕,๘๔๙ ไร่

ไม่ต้องขยายกันอีก เพราะราคายางพาราในตลาดโลกไม่มีวันจะกระโดดกลับไปสูงอย่างอดีต

บทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตหลักในตลาดยางพาราโลกจะลดความสำคัญลง ขณะที่บทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) จะมีมากขึ้น แม้ว่าการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของจีนและกลุ่มประเทศ CLMV จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราของไทยแต่การเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของกลุ่มประเทศ CLMV ในช่วงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ จะทำให้ผลผลิตยางพาราในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๒ โดยองค์กร IRSG International Rubber Study Group คาดว่าผลผลิตยางพาราของกลุ่ม CLMV จะเพิ่มขึ้นจาก ๑.๑ ล้านตันในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๘ ล้านตันในปี ๒๕๖๕ ซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะทำให้กลุ่ม CLMV มีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตยางพาราในโลก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๗ ในปี ๒๕๖๕ ในขณะที่ไทยจะมีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตในโลกลดลง จากร้อยละ ๓๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๔ ในปี ๒๕๖๕

ราคายางพาราในตลาดโลกจะไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้มากเหมือนในอดีต อีกทั้งยังทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกและราคานํ้ามันดิบมีอิทธิพลต่อราคายางพาราเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ในช่วงหนึ่งทศวรรษหน้า โลกจะต้องเผชิญกับภาวะผลผลิตยางพาราล้นตลาดอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ โลกจะมีผลผลิตส่วนเกินเฉลี่ยปีละ ๑๖๒,๐๐๐ ตัน แตกต่างจากช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาที่โลกประสบปัญหาการขาดแคลนยางพารา ซึ่งแม้ส่วนเกินดังกล่าวจะอยู่ในระดับตํ่าแต่ก็จะเป็นตัวสร้างแรงกดดันให้ราคายางพาราไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเหมือนในอดีต

นอกจากนั้น ในระยะต่อไป ปัจจัยที่กระทบต่อความต้องการบริโภคยางพาราโลก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและราคานํ้ามันดิบ จะมีอิทธิพลต่อราคายางพาราโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซาหรือราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ก็จะส่งผลให้ความต้องการยางพาราในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่วนเกินผลผลิตยางพาราโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง (ข้อมูลจากรายงานเรื่อง “ส่องนโยบายยางพาราจีน นัยต่อไทยในอีก ๑ ทศวรรษหน้า” ของธนาคารไทยพาณิชย์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

Related Posts

เงินตราโบราณ ในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๓)
ขับ ลำ เพลงลาว
คุยเรื่องพริกกับคนช่างสงสัย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com