มรรควิธีวิทยา Methodology (2)

galileo

มรรควิธีวิทยา Methodology (2)
ทองแถม นาถจำนง

ความหมายของการค้นคว้า “มรรควิธีวิทยา” Methodogy

มรรควิธีวิทยา คือทฤษฎีเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ของวิธีการ

มรรควิธีวิทยาแห่งวิทยาศาสตร์ คือทฤษฎีเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ทั่วไปของมรรควิธีวิทยาศาสตร์

มรรควิธีวิทยา ถือเอา มรรควิธี(วิธีการ)เป็นเป้าปัญหาของการค้นคว้า มาค้นคว้าลักษณะ, บทบาท, กฏเกณฑ์, การกำเนิด และการพัฒนาของมรรควิธี ค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างมรรควิธีต่าง ๆ, ค้นคว้าตรรกพื้นฐานที่มรรควิธีตั้งอยู่ ค้นคว้าหลักเกณฑ์ที่ต้องยึดถือปฏิบัติขณะใช้มรรควิธี

มรรควิธีแห่งวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเฉพาะมรรควิธีแห่งวิทยาศาสตร์ เพื่อทีจะยึดกุมและใช้มรรควิธีแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่แล้วนั้นให้ดี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน ชี้แนว ค้นคิดมรรควิธีใหม่ ๆ ออกมา

สรุปได้ว่า มรรควิธีวิทยา ก็คือมรรควิธีแห่งมรรควิธี (วิธีการแห่งมรรควิธี)

มรรควีธีแห่งวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กัน ผูกมัด กำหนดซึ่งกันและกัน การค้นคว้าปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ต้องใช้วิธีการ(มรรควิธี)ต่าง ๆ หลายอย่าง

โลกธรรมชาติเป็นองค์รวมอย่างอินทรีย์ (organic) แห่งสรรพสิ่งที่มีสัมพันธ์กันอย่างมีกฏเกณฑ์

มรรควิธีแห่งวิทยาศษสตร์ก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างมีกฏเกณฑ์

จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะ, กฏเกณฑ์ ของมรรควิธีวิทยาศาสตร์ จึงจะยึดกุมและใช้มรรควิธีต่าง ๆ ที่ผูกพันกันอยู่นั้นได้

จึงจะสามารถสร้างสรรค์มรรควิธีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเป้าปัญหา

จึงจะได้รับผลสำเร็จใหม่ ๆ บรรลุถึงการรับรู้ธรรมชาติอย่างถูกต้อง

นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น นอกจากขึ้นกับเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ระดับวิทยาการและสภาพสังคมในขณะนั้นแล้ว การใช้มรรควิธีที่ถูกต้องก็มีความหมายมาก เช่น กาลิเลโอ, เคปเลอร์ อยู่ในยุคกลางซึ่งวิทยาการยังไม่เจริญ แต่ท่านมีมรรควิธีอันถูกต้อง จึงมีผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นต้น

ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียน นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนแล้ว ยังต้องสนใจถ่ายทอด สอน ดำเนินการฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจ และยึดกุม มรรควิธีวิทยาศาสตร์อันถูกต้องด้วย

ภาพจาก: kmlite

อ่าน: มรรควิธีวิทยา Methodology (1)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา Methodology (3)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (4)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (5)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (6)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (7)
อ่าน: มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (8)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com