คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์

0

คำฉันท์ (๒)
จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์
ทองแถม นาถจำนง

arsom_satulvikkilitachan19

เคยมีค่านิยมที่ผิดข้อหนึ่งว่า “คำฉันท์” เป็นกวีนิพนธ์ที่สูงค่ากว่าบทกวีฉันทลักษณ์ประเภทอื่น

ค่าของกวีนิพนธ์เขามิได้วัดจากรูปแบบฉันทลักษณ์

ไม่ว่ารูปแบบฉันทลักษณ์แบบใด กระทั่ง “ร้อยแก้วกวีนิพนธ์ – Poetic Prose” ถ้าเขียนได้ “ถึง” จริง ก็คือกวีนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า

เกี่ยวกับประเด็น การเขียนไม่มีฉันทลักษณ์ เป็นกวีหรือไม่ ? ขออ้างอิงทรรศนะของ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์” จากหนังสือ “วิทยาสารานุกรม”

ก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่อง “ค่าของคำในวรรณคดี”ก่อน

“ค่าของคำในวรรณคดี” หรือคุณค่าของคำในบทประพันธ์ มีสองส่วน ส่วนแรกคือคุณค่าทางความหมาย ส่วนที่สองคือคุณค่าทางเสียง

คุณค่าทางความหมายนั้น ประกอบด้วยสองส่วน คือ “ความหมายตามไวยากรณ์อย่างหนึ่ง และความหมายที่แนะภาพอีกอย่างหนึ่ง ความหมายที่ให้ไว้ในพจนานุกรมย่อมเป็นความหมายกลาง ๆ หรือความหมายมาตรฐานซึ่งมีที่ใช้ทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อได้ผูกคำเข้าเป็นประโยคแล้ว คำหนึ่ง ๆ ย่อมมีความหมายที่แนะภาพละเอียดลออ ออกไปอีก เนื่องจากความหมายของถ้อยคำที่ห้อมล้อมเข้าประกอบด้วย” (“วิทยาสารานุกรม” )

คุณค่าทางเสียง ก็ประกอบด้วยสองส่วนเช่นกันคือ มีค่าตามลำนำของเสียง และมีค่าตามคุณภาพของเสียงที่ประกอบเป็นพยางค์ขึ้น

ดังนั้นกวีนิพนธ์จึงควรอ่านออกเสียงดัง หรือให้มีเสียงก้องในสมองเวลาอ่านด้วย

มาถึงประเด็นว่า ร้อยแก้ว (คือไม่มีฉันทลักษณ์) เป็นกวีนิพนธ์ได้หรือไม่ ?

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงอธิบายว่า

“กำลังหรือค่าในวรรณคดีซึ่งมีอยู่ ๔ อย่างดังที่กล่าวมานั้น จะใช้พร้อมกันก็ได้ หรือจะใช้แต่บางอย่างก็ได้ ถ้าใช้บางอย่างแล้วก็เป็นคำร้อยแก้ว ถ้าใช้พร้อมกันก็เป็นคำร้อยกรอง นี่เป็นหลักทั่ว ๆ ไป แต่มีกรณีคาบเส้น เช่น บางคนถือว่าถ้าเรียงถ้อยคำให้เป็นลำนำ คือให้เป็นไปตามมาตราฉันทลักษณ์แล้ว คำที่เรียงขึ้นนั้นก็เป็นกวีนิพนธ์ แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ คำที่เรียงขึ้นตามฉันทลักษณ์เป็นคำร้อยกรอง Verse ซึ่งอาจจะเป็นกวีนิพนธ์ Poetry หรือไม่ก็ได้

และคำร้อยแก้วซึ่งมีลำนำ แต่ลำนำนั้นไม่เป็นไปตามมาตราแห่งฉันทลักษณ์ ถึงแม้ตามรูปจะเป็นคำร้อยแก้ว แต่ถ้าใช้ถ้อยคำให้มีค่าทั้ง ๔ ประการดังที่กล่าวมา ก็ถือว่าเป็นกวีนิพนธ์เหมือนกัน ซึ่งเรียกว่า Poetic Prose คำร้อยแก้วกวีนิพนธ์”

รูปแบบจึงมิใช่ตัวตัดสินว่าเป็นกวีนิพนธ์หรือไม่

แต่อยู่ที่ว่า บทประพันธ์นั้นมีค่าหรือมีพลังครบครันทั้งสี่ข้อดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ?

“กลอนเปล่า” ที่เขียนได้ “ถึง” จริง ก็เป็นกวีนิพนธ์

“คำฉันท์” ถ้าสักแต่เขียนได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ แต่ค่าด้านอื่น ๆ “ไม่ถึง” มันก็ไม่อาจนับเป็นกวีนิพนธ์
______________________

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com