Day

มีนาคม 18, 2016

เรื่องของอาหาร (๑)

ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร ทำให้ตระหนักถึงความแตกต่างของลิ้นแต่ละลิ้นที่รับรสชาติอาหาร นั่นหมายถึงความแตกต่างของแต่ละคน, คนแต่ละกลุ่ม, คนแต่ละฝ่าย, คนแต่ละท้องถิ่น, คนแต่ละภาค, คนแต่ละประเทศ, คนแต่ละทวีปและโดยเฉพาะคนแต่ละวัย

มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (4)

ความสัมพันธ์ระหว่างมรรควิธีทางวิทยาศาสตร์กับมรรควิธีทางปรัชญา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเฉพาะรายกับสิ่งทั่วไป มรรควิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการพิเศษเฉพาะราย มันรวมอยู่ในวิธีการทั่วไป วิธีการวิทยาศาสตร์วิธีหนึ่ง ๆ ก็คือการแสดงออกเป็นรูปธรรมของมรรควิธีทางปรัชญา วิธีการวิทยาศาสตร์วิธีใดใดก็ตาม ล้วนรวมเอามรรควิธีทางปรัชญาเข้าไว้ด้วย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com